Парите на Пајонија: Племенско монетоковање 

Парите на Пајонија: Кралско монетоковање 

 

Парите на градот Лихнид 

 

Парите на градот Стоби 

Парите на Волкашин, Крале Марко и месните господари  

 

Отоманските ковници во Скопје, Кратово и Охрид