За приказ на поголема организациона шема, кликни тука 


Гувернер
Анита Ангеловска-Бежоска (биографија

Канцеларија на советниците на раководството (КСР)

Канцеларија за стратегија и превенција (КСП) 

Кабинет на гувернерот (КГ)
[email protected]

Анета Крстевска, главен економист
[email protected]

Дирекција за внатрешна ревизија (ВР)
Драгана Вукобрат, главен внатрешен ревизор
[email protected]

Дирекција за финансиска стабилност и макропрудентна политика (ФМ)  

Дирекција за банкарска регулатива и решавање банки (БР) 

Дирекција за заштита на потрошувачите и финансиска едукација (ЗПФЕ)    

Музеј на Народната банка

Библиотека и архив на Народната банка

Сектор за монетарна политика, истражување и статистика
Ана Митреска, вицегувернер   биографија 
[email protected]

Дирекција за монетарна политика и истражување (МПИ)

Дирекција за статистика (СТ)

Сектор за трезорско работење, информациска технологија и управување со човечките ресурси
Фадил Бајрами, вицегувернер   биографија 
[email protected]

Дирекција за трезорско работење (ТР)

Дирекција за информациска технологија (ИТ)