За приказ на поголема организациона шема, кликни тука Гувернер
Анита Ангеловска-Бежоска (биографија

Канцеларија на советниците на раководството (КСР)

Канцеларија за стратегија и превенција (КСП) 

Кабинет на гувернерот (КГ)
[email protected]

Анета Крстевска, главен економист
[email protected]

Дирекција за внатрешна ревизија (ВР)
Александар Спасевски, главен внатрешен ревизор
[email protected] 

Дирекција за финансиска стабилност и макропрудентна политика (ФМ)  

Дирекција за банкарска регулатива и решавање банки (БР) 

Дирекција за заштита на потрошувачите и финансиска едукација (ЗПФЕ)    

Музеј на Народната банка

Библиотека и архив на Народната банка

Сектор за монетарна политика, истражување и статистика
Ана Митреска, вицегувернер   биографија 
[email protected] 

Султанија Бојчева-Терзијан, директор на сектор
[email protected] 

Дирекција за монетарна политика и истражување (МПИ)

Дирекција за статистика (СТ)


Сектор за трезорско работење и управување со човечките ресурси и Сектор за информатичка технологија
Фадил Бајрами, вицегувернер   биографија 
[email protected]


Сектор за трезорско работење и управување со човечките ресурси

Дирекција за трезорско работење (ТР) 

Дирекција за управување со човечките ресурси (ЧР) 
Сектор за информатичка технологија
Дане Крстевски, директор на сектор
[email protected] 

Отсек за надзор и ИТ-безбедност (ОНБ)

Дирекција за ИТ-инфраструктура (ДИТ) 

Дирекција за апликации (ДАП)