Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 27.11.2023 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 20,680
- дневна промена* 7,303
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 1.11.2023 - 19.12.2023 22,273
Просечно исполнување на задолжителната резерва 24,659
- во проценти 110.7
Автономни фактори**
- дневна промена* -670
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 4,022
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 55,614
            - дневна промена* 24
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 337
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 10,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 42,606
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -8,811
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 2,306
-дневна промена* 7,973
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 12,064
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци