Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 22.5.2023 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 28,103
- дневна промена* 13,691
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 10.5.2023 - 20.6.2023 22,865
Просечно исполнување на задолжителната резерва 26,501
- во проценти 115.9
Автономни фактори**
- дневна промена* -763
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,758
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 53,720
            - дневна промена* 2
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 536
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 10,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -5
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 30,649
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -307
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 2,810
-дневна промена* 14,450
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 17,550
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци