Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 25.11.2021 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 33,734
- дневна промена* -2,291
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 10.11.2021 - 14.12.2021 28,817
Просечно исполнување на задолжителната резерва 33,771
- во проценти 117.2
Автономни фактори**
- дневна промена* -2,268
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -2,901
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 50,697
            - дневна промена* 120
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 728
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 10,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 1,069
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 319
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 30,095
-дневна промена* -20
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 10,740
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци