Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 19.1.2021 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 31,944
- дневна промена* 0
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 13.1.2021 - 9.2.2021 26,750
Просечно исполнување на задолжителната резерва 31,780
- во проценти 118.8
Автономни фактори**
- дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,248
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 50,175
            - дневна промена* 0
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 526
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 10,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 1,419
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 11
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 35,170
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -240
Расположив кредит преку ноќ 0*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци