Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 22.5.2022 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 27,857
- дневна промена* 0
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 11.5.2022 - 14.6.2022 29,189
Просечно исполнување на задолжителната резерва 32,228
- во проценти 110.4
Автономни фактори**
- дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -236
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 50,154
            - дневна промена* 0
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 271
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 7,720
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,288
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 2,000
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 1,800
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 208
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 162
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 25,880
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 435
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци