Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 29.9.2022 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 21,508
- дневна промена* 280
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 14.9.2022 - 11.10.2022 22,359
Просечно исполнување на задолжителната резерва 25,745
- во проценти 115.1
Автономни фактори**
- дневна промена* -122
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -2,460
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 51,382
            - дневна промена* 120
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 1,303
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 8,322
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -1,217
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 1,975
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 22
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 25,728
-дневна промена* 402
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 11,407
Расположив кредит преку ноќ 0*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци