Податоци за ликвидноста на банкарскиот систем на 25.1.2023 година (во мил. денари)
Сметки на банки кај Народната банка
- состојба 29,275
- дневна промена* -1,116
Задолжителна резерва (ЗР) на банките во денари за период 18.1.2023 - 14.2.2023 22,836
Просечно исполнување на задолжителната резерва 27,986
- во проценти 122.6
Автономни фактори**
- дневна промена* -2,767
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -4,598
            од кои: Готови пари во оптек
            - состојба 52,796
            - дневна промена* 120
            -збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 688
Операции на отворен пазар - благајнички записи
- состојба 9,985
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -512
Репо-аукции за обезбедување ликвидност
- состојба 0
-дневна промена* 0
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 0
Расположливи депозити на седум дена
- состојба 33,074
-дневна промена* 1,950
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* -3,355
Расположливи депозити преку ноќ
- состојба 3,950
-дневна промена* -300
- збирна промена од почетокот на периодот на ЗР* 22,070
Расположив кредит преку ноќ 0


*позитивен предзнак означува зголемување, а негативен предзнак намалување на ликвидноста.

**ги вклучува готовите пари во оптек, депозитите на државата, девизните трансакции на Народната банка и останатите автономни фактори.

 Ликвидносна состојба на банкарскиот систем - историски податоци