Програма за работа на Народната банка за 2021 година

Програма Програма за работа на Народната банка за 2020 година

Програма                    Извештај за извршувањето на Програмата 

(Извештајот за извршувањето на Програмата за работа е составен дел од Годишниот извештај за 2020 година) 


Програма за работа на Народната банка за 2019 година

Програма                   Извештај за извршувањето на Програмата Програма за работа на Народната банка за 2018 година

Програма                   Извештај за извршувањето на Програмата Програма за работа на Народната банка за 2017 година

Програма                   Извештај за извршувањето на Програмата Програма за работа на Народната банка за 2016 година 

Програма                   Извештај за извршувањето на Програмата 

Прилог

Список на кратенки и изрази употребени во Програмата за работа