ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 30.6.2021 година
Биланс на состојба
Биланс на успех
Податоци по банки
Преглед на банки по групи
Кредитна изложеност
     
Показатели за профитабилноста на банките
Преземи      
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик
Показатели за адекватноста на капиталот на банките
Преземи     
Основни показатели за работењето на банките
Индикатори за финансиска стабилност
Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.6.2021 година.