ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 30.6.2022 година
Биланс на состојба Преземи 
Биланс на успех Преземи 
Податоци по банки Преземи 
Преглед на банки по групи Преземи 
Кредитна изложеност Преземи 
     
Показатели за профитабилноста на банките  Преземи 
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик Преземи 
Показатели за адекватноста на капиталот на банките Преземи 
Основни показатели за работењето на банките Преземи 
Вонбилансни ставки Преземи 
Зелено финансирање Преземи  
Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.6.2022 година.
- заклучно со 31.3.2022 година
Индикатори за финансиска стабилност Преземи     
Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 31.3.2022 година.