ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 30.9.2023 година
Биланс на состојба Преземи 
Биланс на успех Преземи 
Податоци по банки Преземи 
Преглед на банки по групи Преземи 
Кредитна изложеност Преземи 
Кредити на нефинансиски друштва по големина Преземи 
Показатели за профитабилноста на банките  Преземи 
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик Преземи 
Показатели за адекватноста на капиталот на банките Преземи 
Основни показатели за работењето на банките Преземи 
Вонбилансни ставки Преземи 
Зелено финансирање Преземи 
Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.9.2023 година.
- заклучно со 30.6.2023 година
Индикатори за финансиска стабилност Преземи 
Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.6.2023 година.