Известувањa до Народната банка за потребите на екстерните статистики 

 

Резиденти кои имаат вложувања во странство / од странство

Извештај за вложувања во/од странство, квартален извештај за вложувања од странство

ВС

 КВС

  годишно/

  квартално

 

Резиденти кои не се банки и  имаат дозвола да отворат сметка во странство

Месечен извештај за состојби и промени на сметки во странство и евиденциските сметки

МИ

  месечно

 

Правни лицa - резиденти кои НБРМ ќе одреди да известуваат и за тоа писмено ќе ги извести

Квартален извештај за побарувања и обврски врз основа на трговско работење

КИПО

  квартално

 

Овластена банка и филијала на странска банка

Извештаи за платен промет со странство

ПП

  дневно,

  декадно,

  месечно

 

Резиденти кои склучиле поединечна кредитна работа со странство

Обрасци за поединечна евиденција на кредитните работи со странство

НД

НП

Евиденција на нов договор-10 работни дена од датумот на склучување, за промените-5 работни дена од настанатата промена

 

Резиденти кои склучиле договорен откуп на побарувања и преземање обврски

Збирен извештај за договорен откуп на побарувања и преземање обврски од правни односи меѓу резиденти и нерезиденти

ПОЗ

  квартално

 

Резиденти кои издале емство, гаранција, хипотека, залог на движнини и други облици на обезбедување, во корист на нерезидентот


Извештај за издадено емство, гаранција,хипотека, залог на движнини и други облици на обезбедување издадени од резидентот- издавач на гаранција во корист на нерезидент

Г-1

  месечно

 

Резидентите кои согласно со закон можат да вложуваат во хартии од вредност

на странски финансиски пазари

Извештај за состојбата и промените на вложувањата во сопственички хартии од вредност и удели во инвестициски фондови и Извештај за состојбата и промените на вложувањата во должнички хартии од вредност

 ВХВ - 2 

 ВХВ - 1 

  месечно

 

Известувањa до Народната банка за потребите на монетарната статистика

 

Статистика на билансните шеми

 

Депозитни институции

Доставување податоци за состојбата и прометот на сметките од сметковниот план на банките 

Податоци за состојбата и прометот на сметките на најниското ниво на сметката пропишана во прилогот 1 од Одлуката за сметковниот план за банките

   КНБИФО

  декадно/

  месечно

 

Статистика на каматните стапки

 

Останати депозитни институции

Известување за пондерираните каматни стапки на дадените кредити и на примeните депозити

Образец КС1: Пондерирани каматни стапки и 
износи на сметководствената состојба на дадените кредити и на примените депозити;

Образец КС2: Пондерирани каматни стапки и износи на новоодобрените кредити и на новопримените депозити;

Образец КС3: Пондерирани каматни стапки и износи на новоодобрените кредити сообезбедување;

Образец КС4: Пондерирани каматни стапки и износи на новоодобрените кредити со обезбедување, по оригиналното достасување; и

Образец КС5: Пондерирани каматни стапки и износи на прекуноќните депозити, обновливите кредити (револвинг), негативните салда на тековни сметки и кредитите врз основа на кредитни картички

    КС1 
    КС2
    КС3         КС4
    КС5

  месечно

 

Статистика на останатите финансиски институции

 

Останати финансиски институции

Доставување статистички податоци и информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции

Извештај за состојбата и прометот на средствата и обврските на останатите финансиски институции 

  ОФИ-1 

  квартално