Народна банка на Република Северна Македонија е централна банка и следствено единствена емисиона банка во Република Северна Македонија. 

Нејзина основна цел е одржување на ценовната стабилност.