Автори: Ана Митреска и Мите Митески

Фискалната поставеност во услови на зголемени ризици и каматни стапки – согледувања на земјите од ЦИЈИЕ

Платформа за дискусија (достапно само на англиски јазик)

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани и Даница Уневска Андонова

Алтернативен показател за базичната инфлација - подиндекс којшто вклучува компоненти со ниска увозна содржина

Прочитај повеќе..

Автор: Михајло Васков

Анализа на веројатностите за ненаплатливост на кредитите на физичките лица, со примена на Поасоновата дистрибуција

Прочитај повеќе..

Автор: Дијана Јаневска-Стефанова

Анализа на меѓународната инвестициска позиција на земјите од регионот, со посебен фокус на македонската економија

Прочитај повеќе..

Автор: Љупка Георгиевска

Штедењето во услови на ниски каматни стапки – осврт на земјите од Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анета Крстевска, Кристина Павлеска

Финансиската писменост како предуслов за поголема финансиска инклузија и инклузивен развој: осврт на состојбите и предизвиците во македонската економија

Прочитај повеќе..

Автори: Дијана Јаневска-Стефанова и Мишо Николов

Анализа на трговијата со услуги во земјите од Централна и Југоисточна Европа, со посебен осврт на македонската економија

Прочитај повеќе..

Автори: Ана Митреска, Љупка Георгиевска и Гани Рамадани

Предизвици за монетарната политика во развиените економии - дали регионот е различен?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Анита Ангеловска-Бежоска

Централното банкарство во периодот по Глобалната економска криза

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Весна Стојчевска

Каква е отпорноста на глобалните промени? Одговорите на земјите од ЦИЈЕ на трговските и финансиските промени ‒ со фокус на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анета Крстевска и Маја Илиевска

Движење на основните показатели на пазарот на труд и активните мерки на пазарот на труд во справувањето со невработеноста: искуството на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Весна Стојчевска

Структурна анализа на странските директни инвестиции во земјите од Централна и Југоисточна Европа ‒ должничка наспроти недолжничка компонента

Прочитај повеќе..

Автор: Маја Илиевска

Квалитет на кредитирањето наменето за финансирање на потрошувачката и на станбеното кредитирање на домаќинствата

Прочитај повеќе..

Автори: Ана Митреска, Султанија Бојчева-Терзијан и Тања Јакимова

Ефектите од политичката криза во 2016 година врз домашната економија

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани, Магдалена Петровска, Весна Стојчевска и Дијана Јаневска-Стефанова

Анализа на ефектите од новите извозно ориентирани компании во домашната економија

Прочитај повеќе..

Автори: Ана Митреска, Султанија Бојчева-Терзијан, Петар Дебников

Раздолжување на корпоративниот сектор во Македонија по кризата: се случи ли воопшто?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска; Ана Митреска; Султанија Бојчева-Терзијан

Долг период на ниски каматни стапки и монетарно олабавување во еврозоната – ефекти врз регионот?

Прочитај повеќе..

Автор: Билјана Јовановиќ

Детерминанти на структурата на корпоративниот капитал: резултати од панел анализа за Македонија

Прочитај повеќе..

Автор: Маја Илиевска Николиќ

Структурни карактеристики на новоодбрените кредити и оценка на квалитетот на кредитните одлуки на банките преку следење на перформансите на овие кредити за време на неизвесни временски периоди – Македонското искуство

Прочитај повеќе..

Автори: Димитар Богов; Ана Митреска

Политиката на девизен курс и каматните стапки во малите и отворени економии – некои сознанија од европското искуство

Прочитај повеќе..