Напоменa: Документите се во XLS - формат

НТР - по земји

          Годишни  податоци    1990 - 2019   eвра  САД - долари                 
         
Квартални податоци   1994 - 2019   eвра   САД - долари    

НТР - по економска групација на земји
           
          
Годишни податоци 1994 - 2005
          1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
          2006 (нова класификација)  Преземи            
           
          Квартални податоци
          1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
          2006 (нова класификација)  Преземи 
  
НТР - по сектор на СМТК
         
          Годишни  податоци    1990 - 2019   eвра  САД - долари                  
          Квартални податоци   1994 - 2019   eвра  САД - долари                                          

НТР - по економска намена

          Годишни податоци 1990 - 2011 стара класификација  Преземи
          Годишни податоци 2007 - 2019  нова класификација  eвра  САД - долари                     

          Квартални податоци 1994 - 2011 стара класификација  Преземи 
          Квартални податоци 2007 - 2019 нова класификација  eвра  САД - долари

                                             

Последно објавени податоци за Надворешно-трговската размена се заклучно со 2019 година. За следни објави ве молиме посетете ја интернет страната на Државниот завод за статистика www.stat.gov.mk 
   
За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)