Напоменa: Документите се во XLS - формат

НТР - по земји

          Годишни  податоци    1990 - 2019   eвра  САД - долари                 
         
Квартални податоци   1994 - 2019   eвра   САД - долари    

НТР - по економска групација на земји
           
          
Годишни податоци 1994 - 2005
          1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
          2006 (нова класификација)  Преземи            
           
          Квартални податоци
          1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
          2006 (нова класификација)  Преземи 
  
НТР - по сектор на СМТК
         
          Годишни  податоци    1990 - 2019   eвра  САД - долари                  
          Квартални податоци   1994 - 2019   eвра  САД - долари                                          

НТР - по економска намена

          Годишни податоци 1990 - 2011 стара класификација  Преземи
          Годишни податоци 2007 - 2019  нова класификација  eвра  САД - долари                    

          Квартални податоци 1994 - 2011 стара класификација  Преземи 
          Квартални податоци 2007 - 2019 нова класификација  eвра  САД - долари                                             


   
За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)