НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ЗА НИВ | Прашања и одговори од областа на супервизијата 

Прашање:
Дали може да се купат банкноти и монети од денари за нумизматички цели?
Одговор: 
Согласно со Одлуката за единствената тарифа на надоместоците на услугите што ги врши Народната банка („Службен весник на Република Македонија" бр. 218/16), книжните пари за нумизматички потреби се продаваат со провизија од 10% од номиналната вредност на продадените пари, а кованите пари за нумизматички потреби се продаваат со провизија од 1 денар по парче.
Лица за контакт:
Мишо Груевски, тел. 3 108 475, е-пошта: [email protected]
Борче Василевски, тел. 3 108 403, е-пошта [email protected]

Прашање:
Каде и како може да се заменат оштетени домашни банкноти и монети?
Одговор: 
Замената на оштетени банкноти и монети се врши во деловните банки согласно со Одлука за начинот и условите за замена на книжните и кованите пари што станале несоодветни за оптек. Оваа одлука е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.112/15.

Прашање:
Дали и како може да се организира посета на Музејот на пари во НБРСМ?
Одговор: 
Музејот на пари на Народната банка е лоциран во приземјето на централната зграда на Народната банка. Тој е отворен за јавноста секој работен ден од вторник до петок, во периодот помеѓу 9 и 15 часот, а влезот е бесплатен. 
За повеќе информации видете на „Најавување на посети“ или пишете барање на е-пошта [email protected] 

Прашање:
Како се закажува посета за финансиска едукација? 
Одговор:
Закажувањето на организираните посети за финансиска едукација се врши на електронската пошта: [email protected]