Автори: Билјана Јовановиќ и Никола Наумовски

Ефекти од реформата на минималната плата врз перформансите на фирмите - докази од Северна Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ и Марко Јосимовски

Монетарната политика и ефектите врз инфлацијата на одделните доходовни групи: случајот на Северна Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

автори: Дијана Јаневска-Стефанова и Магдалена Петровска

Доходовна и ценовна еластичност на македонскиот извоз и увоз на стоки – панел пристап

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Билјана Јовановиќ

Извозот и остварувањата на фирмите во Северна Македонија: „одлука по сопствен избор“ или „учење преку работа“?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани и Предраг Пандилоски

Дезинфлаторните прелевања од eврозоната кон земјите од Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тања Јакимова и Неда Поповска-Камнар

Финансирање на малите и средните претпријатија преку банкарскиот сектор во Република Северна Македонија ‒ резултати од анкетно истражување

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Егзона Хани Селими и Милан Елисковски

Влијание на кредитите на домаќинствата и претпријатијата на тековната сметка: наоди од Република Северна Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Даница Уневска-Андонова и Магдалена Петровска

Дезагрегација кај Окуновиот закон: случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик | мај 2018

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески, Ана Митреска и Михајло Васков

Каналот на монетарната политика преку преземање ризик во Македонија: според податоци од Кредитниот регистар

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Даница Уневска-Андонова

Модел за декомпонирање на инфлацијата: примена на македонската инфлација

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Билјана Јовановиќ

Анализа на продуктивноста преку користење на податоци на ниво на фирми: случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска, Ана Митреска и Султанија Бојчева-Терзијан

Влијанието на политиката на квантитативно олеснување на ЕЦБ врз капиталните текови во регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Игор Величковски, Александар Стојков и Ивана Рајковиќ

Јадрото и периферијата на еврозоната: Приказна за обединување или разобединување

Прочитај повеќе..

Автор: Милан Елисковски

Разгледување на кредитниот канал на трансмисија во Република Македонија: докази според Векторски модел на корекција на грешки

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Анита Ангеловска-Бежоска

Независноста на централната банка – случајот на Народна банка на Република Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Неда Поповска – Камнар

Комуникација на монетарната политика: според податоци од анкета

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Гани Рамадани, Никола Наумовски и Билјана Јовановиќ

Проектирање на инфлацијата во Македонија: Оценка на различни модели за краткорочно проектирање

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ и Даница Уневска-Андонова

Оптимално ниво на девизните резерви во Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Ана Митреска и Султанија Бојчева-Терзијан

Панел оценка на влијанието на присуството на странски банки врз избрани банкарски показатели во Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Макроекономските ефекти на фискалната политика во Европската Унија, со посебен осврт на земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Гани Рамадани

Реакции на фирмите во Македонија преку цените, платите и вработените во случај на шокови

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески и Дијана Јаневска Стефанова

Влијанието на СДИ по сектори врз економскиот раст во Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тијана Анѓелковска, Егзона Хани и Милан Елисковски

Ефектот на кредитите на претпријатијата и домаќинствата врз економскиот раст и динамиката на реалниот девизен курс: искуства од земјите на ЈИЕ

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Анета Крстевска и Никола Наумовски

Проектирање на пресвртните точки во македонскиот економски циклус со користење на Qual VAR модел

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески и Љупка Георгиевска

Синхронизираност на финансискиот и економскиот циклус во земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..