Автори: Мите Митески, Магдалена Петровска и Артан Сулејмани

Мерење на природната каматна стапка за македонска економија: мулти-моделски пристап

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Јасна Тоновска, Мишо Николов и Артан Сулејмани

Оценка на ефективноста на монетарната политика во Северна Македонија со примена на Бајесов ФАВАР модел (Bayesian Factor Augmented Vector Autoregressive model, BFAVAR)

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тања Јакимова, Милан Елисковски и Артина Беџети-Бафтијари

Евроизација кај домаќинствата во Република Северна Македонија: Дали е блиску или далеку од оптималните нивоа?

Прочитај повеќе..

Автори: Михаи Копачу, Јоана Маџоска и Мите Митески

Динамички стохастичен модел на општа рамнотежа (ДСГЕ-модел) со делумна евроизација: случајот на македонската економија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани, Магдалена Петровска и Весна Буцевска

Евалуација на модели за следење на краткорочните економски движења во Северна Македонија базирани на податоци со различни фреквенции

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ и Никола Наумовски

Ефекти од реформата на минималната плата врз перформансите на фирмите - докази од Северна Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ и Марко Јосимовски

Монетарната политика и ефектите врз инфлацијата на одделните доходовни групи: случајот на Северна Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

автори: Дијана Јаневска-Стефанова и Магдалена Петровска

Доходовна и ценовна еластичност на македонскиот извоз и увоз на стоки – панел пристап

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Билјана Јовановиќ

Извозот и остварувањата на фирмите во Северна Македонија: „одлука по сопствен избор“ или „учење преку работа“?

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Гани Рамадани и Предраг Пандилоски

Дезинфлаторните прелевања од eврозоната кон земјите од Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Тања Јакимова и Неда Поповска-Камнар

Финансирање на малите и средните претпријатија преку банкарскиот сектор во Република Северна Македонија ‒ резултати од анкетно истражување

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Егзона Хани Селими и Милан Елисковски

Влијание на кредитите на домаќинствата и претпријатијата на тековната сметка: наоди од Република Северна Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Даница Уневска-Андонова и Магдалена Петровска

Дезагрегација кај Окуновиот закон: случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик | мај 2018

Прочитај повеќе..

Автори: Мите Митески, Ана Митреска и Михајло Васков

Каналот на монетарната политика преку преземање ризик во Македонија: според податоци од Кредитниот регистар

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Даница Уневска-Андонова

Модел за декомпонирање на инфлацијата: примена на македонската инфлација

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Билјана Јовановиќ

Анализа на продуктивноста преку користење на податоци на ниво на фирми: случајот на Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Анита Ангеловска-Бежоска, Ана Митреска и Султанија Бојчева-Терзијан

Влијанието на политиката на квантитативно олеснување на ЕЦБ врз капиталните текови во регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Игор Величковски, Александар Стојков и Ивана Рајковиќ

Јадрото и периферијата на еврозоната: Приказна за обединување или разобединување

Прочитај повеќе..

Автор: Милан Елисковски

Разгледување на кредитниот канал на трансмисија во Република Македонија: докази според Векторски модел на корекција на грешки

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Анита Ангеловска-Бежоска

Независноста на централната банка – случајот на Народна банка на Република Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Неда Поповска – Камнар

Комуникација на монетарната политика: според податоци од анкета

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Магдалена Петровска, Гани Рамадани, Никола Наумовски и Билјана Јовановиќ

Проектирање на инфлацијата во Македонија: Оценка на различни модели за краткорочно проектирање

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Билјана Јовановиќ и Даница Уневска-Андонова

Оптимално ниво на девизните резерви во Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автори: Ана Митреска и Султанија Бојчева-Терзијан

Панел оценка на влијанието на присуството на странски банки врз избрани банкарски показатели во Македонија

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..

Автор: Рилинд Кабаши

Макроекономските ефекти на фискалната политика во Европската Унија, со посебен осврт на земјите во транзиција

достапно само на англиски јазик

Прочитај повеќе..