Соопштение на НБРМ, 26.12.2017

Народната банка на Република Македонија издаде и пушти во оптек нови кованите пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.12.2017

Измени во подзаконската регулатива од областа на известувањето за состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на капитално поврзаните субјекти врз основа на вложувањата во / од странство

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.12.2017

Согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања, Народната банка постави линкови до соодветните делови на интернет-страниците на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.12.2017

Монетарни движења во Република Македонија во ноември 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.12.2017 година

Советот на Народната банка денес ја одржа својата петнаесетта седница

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 19.12.2017

На 18 декември 2017 година, Народната банка на Република Македонија и останатите регулатори на финансискиот систем, во соработка со Европскиот фонд за Југоисточна Европа, ја организираа трета по ред работилница за новинарите од економските редакции.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.12.2017 година

Одржана е редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 13 декември 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.12.2017 година

На 7 декември во Народната банка се одржа 27. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.11.2017

Позначајни движења во платниот биланс во третиот квартал од 2017 година / Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците: октомври 2017 година / Позначајни движења кај останатите финансиски институции (ОФИ): трет квартал на 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 23.11.2017

Одржана е тринаесетата седница на Советот на Народната банка, на која е донесена Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.11.2017

Монетарни движења во Република Македонија: октомври 2017 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.11.2017

Одржана е редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија и банкарскиот сектор

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.11.2017

Доделени наградите за конкурсот по повод Светскиот ден на штедење

Прочитај повеќе..