20232022202120202019201820172016

I-XXIII-XXII-XVIIII-XIVI-XIXI-XV
I-XVДНЕВЕН РЕД
од I седница, одржана на 16 јануари 2023 година

  1. Усвојување на записникот од XXII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Одлука за основицата за пресметување, висината, начинот на пресметување и начинот на плаќање на надоместокот за одржување на дозвола на платежните институции, институциите за електронски пари и операторите на платни системи;
  3. Одлука за задолжителната резерва;
  4. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комитет за оперативна монетарна политика.

Гувернер и претседавач
на Советотна Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска