20232022202120202019201820172016

I-XXIII-XXII-XVIIII-XIVI-XIXI-XV
I-XV
I    II    III    IV     V    VI    VII     VIII   IX    X    XI    XII    XIII    XIV    XV    XVI    XVII    XVIII    ДНЕВЕН РЕД
од I седница, одржана на 16 јануари 2023 година

 1. Усвојување на записникот од XXII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
 2. Одлука за основицата за пресметување, висината, начинот на пресметување и начинот на плаќање на надоместокот за одржување на дозвола на платежните институции, институциите за електронски пари и операторите на платни системи;
 3. Одлука за задолжителната резерва;
 4. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комитет за оперативна монетарна политика.

Гувернер и претседавач на
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од II седница, одржана на 2 февруари 2023 година

 1. Усвојување на Записникот од I седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Квартален Извештај, февруари 2023;
 3. Извештај за управување и инвестирање на девизните резерви во четвртиот квартал на 2022 година;
 4. Политика за изменување на Политиката за непрекинатост во работењето на  Народната банка на Република Северна Македонија; 
 5. План за процена на ризиците од корупција во Народната банка на Република Северна Македонија за 2023 година;
 6. Одлука за објавување извештаи и податоци од страна на банките;
 7. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршен годишен попис на средствата и обврските на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 декември 2022 година;
 8. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комитет за оперативна монетарна политика;
 9. Информација за допис добиен од Млекара Здравје Радово ДОО Скопје;
 10. Информирање за Изјави за значителни финансиски интереси и Изјави за запознавање со одредбите и обврските од Етичкиот кодекс на членовите на Советот;

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од III седница, одржана на 15 февруари 2023 година 

 1. Известување во врска со судски спор со РСЦ ДОО Скопје;
 2. Разно.

Гувернер и претседавач на
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од IV седница, одржана на 27 февруари 2023 година 

 1. Усвојување на Записниците од II и III седница на Советот на Народната банка од 2023 година; 
 2. Одлука за утврдување на финансискиот резултат за распределба на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година; 
 3. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
 4. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
 5. Извештај за остварувањето на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
 6. Извештај за остварувањето на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка за периодот јануари ‒ декември 2022 година; 
 8. Годишен извештај за усогласеноста на Народната банка;
 9. Одлука за методологијата за управување со кредитниот ризик;
 10. Одлука за изменување на Одлуката за методологијата за управување со ликвидносниот ризик;
 11. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
 12. Правила за работа на Македонскиот интербанкарски платен систем;
 13. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија; 
 14. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на работното време;
 15. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековна состојба, февруари 2023.


Вицегувернер и претседавач на
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
м-р Ана Митреска


ДНЕВЕН РЕД
од V седница, одржана на 13 март 2023 година

 1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на стекнување, управување, чување и располагање со подвижниот и недвижниот имот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 2. Одлука за давање под закуп на ресторанот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Гувернер и претседавач на
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од VI седница, одржана на 31 март 2023 година 

 1. Усвојување на Записниците од IV и V седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија во 2022 година; 
 3. Извештај за управувањето со оперативните ризици на Народната банка на  Република Северна Македонија во 2022 година; 
 4. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2022 година; 
 5. Годишен извештај за управувањето со ризиците на кои е изложена Народната банка во делот на спречување перење пари и/или финансирање тероризам за периодот 01.01.2022 – 31.12.2022 година; 
 6. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствената евиденција; 
 7. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји во второто тримесечје од 2024 година;
 8. Одлука за изменување на Одлуката за извршување платежни трансакции;
 9. Циркулар за заштита на потрошувачите - корисници на финансиски услуги во банкарскиот сектор;
 10. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековна состојба, март 2023 година.

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од VII седница, одржана на 28 април 2023 година

 1. Усвојување на Записникот VI седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Годишен извештај за 2022 година;
 3. Извештај на независниот ревизор, за конзистентност на финансиските податоци објавени во Годишниот извештај работењето на Народната банка со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2022 година, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2022 година;
 4. Писмо до раководството за наодите од ревизијата за годината што завршува на 31 декември 2022 година;
 5. Финансиски извештај на Народната банка со состојба на 31 март 2023 година;
 6. Извештај за остварувањето на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот јануари - март 2023 година;
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот јануари - март 2023 година;
 8. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2023 година;
 9. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во 2022 година; 
 10. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2023 година на Народната банка, за периодот јануари ‒ март 2023 година;
 11. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2023 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 12. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за инвестиции на Народната банка на Република Северна Македонија за 2023 година;
 13. Одлука за давање недвижен имот во Кочани, Штип и Куманово на времено користење на Управата за јавни приходи без надомест;
 14. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица;
 15. Дополнување на Информацијата во врска со поплаката од Влатко Ташковски– претставник на Координативно тело за преземање активности за остварување на правата од приоритетни акции на „Стопанска банка“ АД Скопје”.

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од VIII седница, одржана на 15 мај 2023 година

 1. Квартален извештај - Мај 2023 година; 
 2. Разно.

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од IX седница, одржана на 12 јуни 2023 година

 1. Усвојување на Записниците од VII и VIII седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Одлука за Втора измена на Годишниот план за јавните набавки во 2023 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 3. Одлука за давање на донација;
 4. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
 5. Известување за престанок на работниот однос на главниот внатрешен ревизор во Народната банка, заради остварување на правото на старосна пензија;
 6. Список на лица коишто ги исполнуваат условите за предлог член во првиот состав на Фискалниот совет;
 7. Разно.

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од X седница, одржана на 30 јуни 2023 година

 1. Усвојување на Записникот од IX седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Годишен извештај за усогласеноста на Народната банка со прописите за заштита на личните податоци;
 3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во првиот квартал од 2023 година;
 4. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји во третото тримесечје од 2024 година;
 5. Одлука за изменување на Годишниот план за јавните набавки во 2023 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
 6. Одлука за објавување интерен оглас за назначување на лице со посебни овластувања и одговорности - главен внатрешен ревизор во Дирекцијата за внатрешна ревизија;
 7. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за стратегиско и оперативно планирање;
 8. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организирање седници на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија;  
 10. Одлука за избор на предлог – член на Фискалниот совет од Народната банка на Република Северна Македонија; 
 11. Најнови макроекономски показатели, преглед на тековна состојба, јуни 2023;
 12. Разно.

Гувернер и претседавач на
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од XI седница, одржана на 27 јули 2023 година

 1. Усвојување на Записникот од X седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Извештај за управување и инвестирање на девизните резерви во вториот квартал на 2023 година;
 3. Одлука за престанување на важноста на Одлуката за назначување работник со посебни овластувања и одговорности;
 4. Одлука за назначување лице со посебни права и одговорности - главен внатрешен ревизор во Дирекцијата за внатрешна ревизија;
 5. Годишна информација за плаќањата во Република Северна Македонија во 2022 година;
 6. Квартален извештај, август 2023 година;
 7. Разно.

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од XII седница, одржана на 1 август 2023 година 

 1. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва. 


Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од XIII седница, одржана на 1 септември 2023 година

 1. Усвојување на Записниците од XI и XII седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 јуни 2023 година;
 3. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2023 година;
 4. Извештај за остварување на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2023 година;
 5. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2023 година на Народната банка за периодот јануари ‒ јуни 2023 година;
 6. Извештај за поплаките примени во банките и штедилниците во 2022 година;
 7. Годишен извештај за надзор на платните системи и дадените препораки за 2022 година;
 8. Одлука за формирање Кризен Штаб;
 9. Одлука за изменување на Одлуката за определување овластено лице за заштита на личните податоци;
 10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за макропрудентните инструменти за квалитетот на кредитната побарувачка од физичките лица;
 11. Стратегија за активностите на Народната банка во доменот на управување со ризиците поврзани со климатските промени за периодот 2023 ‒ 2025 година;
 12. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија, поврзан со препораките од извештаите SAFEGUARDS ASSESSMENT REPORT—2020 од јули 2020 година, SAFEGUARDS ASSESSMENT REPORT—2023 од  март 2023 година и Техничката помош од ММФ реализирана во периодот октомври 2020 - март 2021 година;
 13. Одлука за дополнување на Етичкиот кодекс;
 14. Најнови макроекономски показатели, преглед на тековната состојба, август 2023;
 15. Разно.

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од XIV седница, одржана на 19 септември 2023 година

 1. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва. 


Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од XV седница, одржана на 26 септември 2023 година

 1. Информација и предлог за постапување во врска со претставка доставена до Советот на Народната банка на Република Северна Македонија.

Вицегувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија
м-р Емилија Нацевска 
ДНЕВЕН РЕД
од XVI седница, одржана на 5 октомври 2023 година 

 1. Усвојување на Записниците од XIII, XIV и XV седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Извештај за извршувањето на Програмата за работа во првото полугодие од 2023 година;  
 3. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2023 година;  
 4. Извештај за финансиската стабилност во Република Северна Македонија во 2022 година;
 5. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во вториот квартал од 2023 година;
 6. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија и за изложености кон други земји во четвртото тримесечје од 2024 година;
 7. Одлука за менувачките работи;
 8. Одлука за начинот на спроведување на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам;
 9. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2023 година;
 10. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот вонреден попис на десктоп компјутери и преносни компјутери во Магацинот на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 20 септември 2023 година;
 11. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2023 година на Народната банка на Република Северна Македонија;  
 12. Информација за текот на стечајната постапка против ДГ Бетон АД, во стечај, најновите случувања во судскиот спор со ДГ Бетон АД, во стечај и активностите поврзани со натамошниот тек на градбата на новиот објект;
 13. Најнови макроекономски показатели, преглед на тековната состојба, септември 2023 година;
 14. Одлука за изменување на Статутот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 15. Разно.

Гувернер и претседавач
на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од XVII седница, одржана на 27 октомври 2023 година 

 1. Усвојување на Записникот од XVI седница на Советот на Народната банка од 2023 година;
 2. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во третиот квартал на 2023 година;
 3. Извештај за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија за првата половина од 2023 година;
 4. Насоки за начинот на управување со ризиците поврзани со климатските промени;
 5. Одлука за давање на донација;
 6. Информација за најнови случувања во врска со стечајната постапка на Бетон АД Скопје, во стечај и судскиот спор со Бетон АД Скопје, во стечај, во периодот 5-18 октомври 2023 година.

Гувернер и претседавачна Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска


ДНЕВЕН РЕД
од XVIII седница, одржана на 8 ноември 2023 година

 1. Квартален извештај – Ноември 2023 година;
 2. Разно.

Гувернер и претседавач на 
Советот на Народната банка на Република Северна Македонија 
д-р Анита Ангеловска-Бежоска