2022202120202019201820172016

I-XXII-XVIIII-XIVI-XIXI-XV
I-XV
Седница:  I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII   XIV     XV    ДНЕВЕН РЕД

од I седница, одржана на 3 февруари 2022 година

 1. Усвојување на записникот од XXI седница на Советот на Народната банка од 2021 година;
 2. Квартален извештај, февруари 2022;
 3. Извештај за управување и инвестирање на девизните резерви во четвртиот квартал на 2021 година;
 4. Годишен извештај за усогласеноста на Народната банка;
 5. Политика за усогласеностa на Народната банка на Република Северна Македонија;
 6. Деловник за работа на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 7. Правилник за организирање седници на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија;
 8. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствената евиденција;
 9. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата и обврските на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 31 декември 2021 година;
 10. Одлука за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
 11. Најнови макроекономски показатели – преглед на тековна состојба, јануари 2022; 
 12. Информација за оцената на Европската комисија за усогласеноста на банкарската регулатива и супервизија во Република Северна Македонија со регулативата и супервизијата на Европската Унија за основањето и работењето на кредитните институции; 
 13. Информирање за Изјави за судир на интересите на членовите на Советот. 

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД

од II седница, одржана на 15 февруари 2022 година

 1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
 2. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година.

Гувернер и претседавач на Советот
на Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД

од III седница, одржана на 25 февруари 2022 година

 1. Усвојување на записникот од II седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
 2. Одлука за распределување на финансискиот резултат за распределба на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 3. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година; 
 4. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 5. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 6. Извештај за остварување на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за 2021 година;
 7. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2021 година на Народната банка за периодот јануари ‒ декември 2021 година;
 8. Одлука за измена на Одлука за доделување годишна награда за млади истражувачи;
 9. Информација за статусот на изградбата на новиот деловен објект на Народната банка;
 10. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, февруари 2022.


Гувернер и претседавач на Советотна
Народната банка на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-БежоскаДНЕВЕН РЕД

од IV седница, одржана на 18 март 2022 година

 1. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за менувачки работи.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од V седница, одржана на 31 март 2022 година

  1. Усвојување на записниците од III и IV седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2021 година;
  3. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија во 2021 година;
  4. Извештај за управување со оперативните ризици за 2021 година; 
  5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик;
  6. Одлука за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка;
  7. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и за изложеностите кон други земји;
  8. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 2 денари;
  9. Одлука за пуштање во оптек на ковани пари во апоен од 5 денари;
  10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 100 денари со изменети белези;
  11. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 1000 денари со изменети белези;
  12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на книжни пари во апоен од 2000 денари со изменети белези;
  13. Одлука за изменување на Одлуката за начинот на формирање и објавување на курсевите на Народната банка; 
  14. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителната резерва;
  15. Информација за состојбата на недвижниот имот на Народната банка; 
  16. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, март 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од VI седница, одржана на 6 април 2022 година

  1. Одлука за дополнување на Одлуката за начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од VII седница, одржана на 26 април 2022 година

  1. Усвојување на записниците од V и VI седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Писмо до раководството за наодите од ревизијата за годината што завршува на 31 декември 2021 година;
  3. Годишен извештај на Народната банка за 2021 година;
  4. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во 2021 година;
  5. Извештај за работењето на Комитетот за ревизија за 2021 година;
  6. Финансиски извештаи на Народната банка со состојба на 31 март 2022;
  7. Извештај за остварувањето на Финансискиот план на Народната банка за периодот јануари - март 2022 година;
  8. Извештај за остварувањето на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка за периодот јануари - март 2022 година;
  9. Извештај за остварување на Годишниот план за јавни набавки на Народната банка за првиот квартал од 2022 година;
  10. Одлука за измена на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
  11. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
  12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки;
  13. Извештај на независниот ревизор, за конзистентност на финансиските податоци објавени во Годишниот извештај на Народната банка на 31 декември 2021 година и за годината што тогаш завршува, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на 31 декември 2021 година и за годината што тогаш завршува

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од VIII седница, одржана на 13 мај 2022 година

  1. Усвојување на записникот од VII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Квартален извештај - Мај 2022 година.


  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од IX седница, одржана на 6 јуни 2022 година

  1. Усвојување на записникот од VIII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2022 година;
  3. Политика за изменување и дополнување на Политиката за управување и инвестирање на девизните резерви на Република Македонија;
  4. Правила за изменување и дополнување на Правилата за начинот и постапката за донирање од страна на Народната банка на Република Северна Македонија;
  5. Програма за истражувачката активност во периодот 2023-2025 година;
  6. Годишна информација за плаќањата во Република Северна Македонија во 2021 година;


  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од X седница, одржана на 30 јуни 2022 година

  1. Усвојување на записникот од IX седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Годишен извештај за усогласеноста на Народната банка со прописите за заштита на личните податоци за 2021 година;
  3. Извештај за ризиците во банкарскиот систем на Република Северна Македонија во првиот квартал од 2022 година;
  4. Политика за изменување на Политиката за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија;
  5. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик од страна на Македонската банка за поддршка на развојот;
  6. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
  7. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија;
  8. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Република Северна Македонија;
  9. Одлука за пуштање во оптек книжни пари во апоен од 100 денари;
  10. Одлука за пуштање во оптек книжни пари во апоен од 1000 денари;
  11. Одлука за пуштање во оптек книжни пари во апоен од 2000 денари;
  12. Одлука за декласификација на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија и Правилникот за организација на Народната банка на Република Северна Македонија;
  13. Одлука за декласификација на Политиката за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија;
  14. Одлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва;
  15. Информација за најновите случувања во врска со Проектот за воведување на деловна интелигенција со податочен склад;
  16. Најнови макроекономски показатели - преглед на тековната состојба, јуни 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од XI седница, одржана на 13 јули 2022 година

  1. Информација за статусот на договорот за јавна набавка за изградба на новиот деловен објект на Народната банка, со предлог за постапување.

  Гувернер и претседавач на Советотна
  Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од XII седница, одржана на 29 јули 2022 година

  1. Усвојување на записниците од X и XI седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Квартален извештај август 2022;
  3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во вториот квартал на 2022 година;
  4. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во првото полугодие на 2022 година;
  5. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2022 година на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот јануари ‒ јуни 2022 година;
  6. Финансиски извештаи на Народната банка на Република Северна Македонија со состојба на 30 јуни 2022 година;
  7. Извештај за остварување на Финансискиот план на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2022 година;
  8. Извештај за остварување на Годишниот план за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Северна Македонија за периодот  јануари – јуни 2022 година;
  9. Годишен извештај за надзорот на работењето на платните системи и дадените препораки за 2021 година;
  10. Одлука за изменување на Годишниот план за инвестициите на Народната банка на Република Северна Македонија за 2022 година;
  11. Одлука за висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и за изложеностите кон други земји;
  12. Правила за изменување на Правилата за начинот и постапката за донирање од страна на Народната банка на Република Северна Македонија;
  13. Најнови макроекономски податоци – јули 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот 
  на Народната банка на Република Северна Македонија 
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска  ДНЕВЕН РЕД

  од XIII седница, одржана на 15 август 2022 година

  1. Дополнување на информацијата во врска со поплака од Влатко Ташковски– претставник на Координативно тело за преземање активности за остварување на правата од приоритетни акции на Стопанска банка АД Скопје;
  1. Одлука за изменување на Одлуката за пресметување и плаќање камата на депозитите на органите на државната управа кај Народната банка на Република Македонија.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од XIV седница, одржана на 2 септември 2022 година

  1. Усвојување на записниците од XII и XIII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;
  2. Извештај за финансиската стабилност во Република Северна Македонија во 2021 година;
  3. Извештај за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија во првата половина од 2022 година;
  4. Етички кодекс;
  5. Правилник за определување на работното време;
  6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
  7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Северна Македонија;
  8. Правилник за избор, времено распоредување, назначување и времено назначување лица со посебни овластувања и одговорности;
  9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на потпишување правни акти и документи во Народната банка на Република Северна Македонија;
  10. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за истражувачката активност;
  11. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка на Република Северна Македонија;
  12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;
  13. Одлука за избор на најповолна понуда во постапката за јавна набавка на услуги за финансиска ревизија;
  14. Одлука за давање донација;
  15. Одлука за бришење на ознаката „ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА“ на  Политиката за усогласеноста на Народната банка на Република Северна Македонија По бр. 02-15/I-1/2022 од 3 февруари 2022 година;
  16. Мислење и предлог одговор по доставено барање од Адвокатска канцеларија Секулов бр. 02-26637/1 од 1 август 2022 година, во врска со спроведување на Уставна одлука У.бр.247/2020-1 од 25.05.2021 година; 
  17. Најнови макроекономски показатели, август 2022.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска


  ДНЕВЕН РЕД

  од XV седница, одржана на 13 септември 2022 година

  1. Oдлука за изменување на Одлуката за задолжителна резерва.

  Гувернер и претседавач на Советот
  на Народната банка на Република Северна Македонија 
  д-р Анита Ангеловска-Бежоска
  1. Усвојување на записниците од XII и XIII седница на Советот на Народната банка од 2022 година;

   

  1. Извештај за финансиската стабилност во Република Северна Македонија во 2021 година;

   

  1. Извештај за управување со оперативните ризици на Народната банка на Република Северна Македонија во првата половина од 2022 година;

   

  1. Етички кодекс;

   

  5.    Правилник за определување на работното време;

   

  6.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачите и класификација на работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;

   

  7.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Северна Македонија;

   

  8.    Правилник за избор, времено распоредување, назначување и времено назначување лица со посебни овластувања и одговорности;

   

  9.    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на потпишување правни акти и документи во Народната банка на Република Северна Македонија;

   

  1. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за истражувачката активност;

   

  11. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Народната банка на Република Северна Македонија;

   

  12. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Северна Македонија;

   

  13. Одлука за избор на најповолна понуда во постапката за јавна набавка на услуги за финансиска ревизија;

   

  14. Одлука за давање донација;

   

  15. Одлука за бришење на ознаката „ЗА ИНТЕРНА УПОТРЕБА“ на  Политиката за усогласеноста на Народната банка на Република Северна Македонија По бр. 02-15/I-1/2022 од 3 февруари 2022 година;

   

  16. Мислење и предлог одговор по доставено барање од Адвокатска канцеларија Секулов бр. 02-26637/1 од 1 август 2022 година, во врска со спроведување на Уставна одлука У.бр.247/2020-1 од 25.05.2021 година;

   

  1. Најнови макроекономски показатели, август 2022.