ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 

5,50%

Расположлив кредит преку ноќ
6,00%
Расположлив депозит преку ноќ

3,40%