ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 

4,25%

Расположлив кредит преку ноќ
4,75%
Расположлив депозит преку ноќ

2,15%