ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 

6,30%

Расположлив кредит преку ноќ
6,80%
Расположлив депозит преку ноќ

4,20%