ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 

2,00%

Расположлив кредит преку ноќ
2,50%
Расположлив депозит преку ноќ

0,40%