ИНФЛАЦИЈА


ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА

Инструмент
Каматна стапка
Благајнички записи 

1,25%

Расположлив кредит преку ноќ
1,75%
Расположлив депозит преку ноќ

0,15%