Советот на Народната банка на Република Северна Македонија е највисокото одлучувачко тело на централната банка. Тој се состои од девет члена: гувернерот и три вицегувернери, како извршни членови и пет неизвршни членови. Собранието на Република Северна Македонија ги назначува неизвршните членови на Советот на Народната банка, на предлог на Владата на Република Северна Македонија, за период од седум години.


Членови на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија се:

Извршни членови

Неизвршни членови


Овластувањата и задачите на Советот на Народната банка на Република Северна Македонија се пропишани во член 47 од Законот за Народна банка на Република Македонија.
Членови на Комитет за ревизија:

  • д-р Синиша Наумоски, неизвршен член на Советот - Претседател
  • д-р Гадаф Реџепи, неизвршен член на Советот - член
  • д-р Никола Поповски, неизвршен член на Советот - член