23.11.2006 година (четврток), НБРМ, 8 кат

Работилница на тема: „Енергетската потрошувачка во Република Македонија и нејзиниот ефект врз билансот на плаќања“
 

Програма

9:30 Воведно обраќање и отворање на Работилницата, м-р Петар Гошев, гувернер на НБРМ

09:45 „Анализа за енергетската потрошувачка на Република Македонија и нејзиното значење за билансот на плаќања и инфлацијата“, претставник од НБРМ (презентација PDF)

10:05 „Активностите на Министерството за економија во врска со трошоците за енергија и нивната наплата“,  г. Никола Черепналковски, државен советник за енергетика во Министерството за економија (излагање PDF)

10:25 „Електроенергетските состојби и перспективи на Република Македонија“,  д-р Влатко Чинговски, генерален директор на АД „Електрани на Македонија“ (работен материјал PDF) (презентација PPS)

10:45 „Учество на увозот во структурата на електроенергетските биланси во Македонија, трендови и опции“, д-р Атанаско Тунески, дипл. маш. инж., генерален директор на МЕПСО (презентација PDF)

11:05 „Шансите на Македонија во областа на енергијата“, г. Георг Валднер, претседател на Управниот одбор  на ЕВН Македонија (презентација PPS)

11:25 -11:45 Пауза за кафе (мала сала, 8 кат)

11:45 „Програма за одржлива енергија“ и „Одржлива енергија - енергетска ефикасност и обновливи извори“, проф. д-р Рубин Талевски, професор на Електротехничкиот факултет и раководител на проектот ГЕФ (Sustainable Energy Program Global Environment Facility - GEF) во организација на Светската банка (презентација PDF)

12:15 „Можности за обновливи извори во македонски услови“, д-р Наташа Марковска, виш научен соработник во Истражувачкиот центар за енергетика, информатика и материјали на МАНУ (презентација PDF)

12:35 „Структурните промени во индустријата и енергетската ефикасност“, проф. д-р Методија Несторовски, Економски факултет, Скопје (презентација PDF)

12:55 „Влијанието на комбинираната термоелектрана на гас врз билансот на плаќања и енергетската состојба во државата“ и „Анализа на односот на бруто домашниот производ и енергетската потрошувачка во државата“, г. Димитар Хаџимишев, претседател на Македонската енергетска асоцијација при Стопанската комора на Македонија и директор на „Топлификација“ АД Скопје (презентација PDF)

13:25 „Влијанието на увозот на сурова нафта врз платниот биланс на РМ“, г. Среќко Шурков, директор на Дирекцијата за финансии и администрација во ОКТА (презентација PDF)

13:45 „Биогоривата како фактор за намалување на увозната енергетска зависност“, г. Андреја Јосифовски, директор на „Макпетрол“ АД Скопје (излагање PDF)

14:05 Дискусија

14:25 Затворање на Работилницата

14:30 Коктел (мала сала, 8 кат)