Александра Тасеска

Заменик директор на Дирекција за човечки ресурси  

Телефон за контакт: 02 3108 136

Поштенска адреса за контакт за прием на пријави: 

Народна банка на Република Северна Македонија
бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1
1000 Скопје 
Република Северна Македонија

Електронска пошта за прием на пријави: [email protected]