Должнички хартии од вредност, по сектори на иматели и издавачи 

Должничките хартии од вредност се прикажуваат во стандардизирана извештајна табела, која го следи принципот „од кого на кого“, при што се идентификуваат резидентните и нерезидентните иматели, по сектор на издавачи на должничките хартии од вредност. Податоците се изработуваат со квартална динамика и се однесуваат на состојбата на крајот на секој квартал, на неконсолидирана основа, искажани во домашна валута (во милиони денари).Најнови остварувања

Состојбата на вложувања на резидентите во домашни и странски должнички ХВ, на крајот на вториот квартал од 2022 година, изнесува 324 милијарди денари и оствари квартално намалување од 9,1 милијарда денари (2,7%). Кварталниот пад во целост се објаснува со намалувањето на вложувањата на финансискиот сектор. Прочитај повеќе... 

Извор: Народна Банка на Република Северна Македонија

 
 
 

   

 
За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 141 (или 110/108)