Народната банка изготви нацрт - Одлука за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка.  Имајќи го предвид опфатот на оваа регулатива, а заради активно вклучување на засегнатите субјекти во нејзиното изготвување, ве молиме да ги испратите вашите коментари и забелешки по писмен пат и електронски на следнава адреса: [email protected], најдоцна до 28 јануари 2022 година. 

Нацрт одлука за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка

Преземи