Народната банка изготви Предлог-oдлука за методологијата за управување со кредитниот ризик. Заради активно вклучување на банките во изготвувањето на регулативата, ве молиме да ги испратите вашите коментари и забелешки електронски на следниве адреси: [email protected] и [email protected] најдоцна до 8 јули 2022 година.


Предлог-oдлука за методологијата за управување со кредитниот ризик

Преземи