Народната банка изготви Предлог-oдлука за методологијата за управување со кредитниот ризик. Заради активно вклучување на банките во изготвувањето на регулативата, ве молиме да ги испратите вашите коментари и забелешки електронски на следниве адреси: [email protected] и [email protected] најдоцна до 8 јули 2022 година.

Предлог-oдлука за методологијата за управување со кредитниот ризик

Преземи    


Народната банка изготви Предлог-oдлука за објавување извештаи и податоци од страна на банките. Заради активно вклучување на банките и штедилниците во изготвувањето на регулативата, ве молиме вашите коментари и забелешки да ги доставите до Народната банка во хартиена форма или електронски на следнава адреса: [email protected], најдоцна до 21 октомври 2022 година

Предлог-oдлука за објавување извештаи и податоци од страна на банките

Преземи