Економски истражувања IV/2003

Автор: Фатмир Бесими
Варијабилноста на девизниот курс и меѓународната трговија: искуството на Република Македонија

Автор: м-р Лидија Пулевска
Анализа и мерење на економската нееднаквост во Република Македонија

Автори: Весна Кондратенко; Мелита Трајковиќ
Улогата на централната банка како позајмувач во крајна инстанца

Економски истражувања II/2003

Автори: м-р Анета Крстевска, м-р Султанија Бојчева - Терзијан, Билјана Давидовска - Стојанова, Фатмир Бесими
Трансмисиониот ефект на девизниот курс во монетарната стратегија на НБРМ

Автори: Ана Митреска, м-р Султанија Бојчева - Терзијан
Транзиција кон поголема флексибилност на девизниот курс

Автор: м-р Игор Давков
Еволуција на регулативата за адекватност на капиталот

Економски истражувања I/2003

Автор: Игор Величковски
Координација помеѓу монетарната и фискалната политика во развој на пазарот на државни хартии од вредност

Автор: проф. д-р Ристо Гогоски
Светската трговска организација, финансиските услуги и меѓународното банкарство

Автор: Драган Смилјановски
Интерната ревизија во функција на менаџментот во организацијата со осврт на примерот на Народна банка на Република Македонија

Економски истражувања III/2002

Автор: Дане Крстевски 
Платниот систем во Република Македонија (една година од започнувањето со работа на платниот промет преку банките)

Автор: м-р Игор Давков
Компаративна анализа на процесот на реструктуирање и перформансите на банкарскиот систем на Република Македонија и банкарските системи на водечките земји од Централна и Источна Европа (Република Чешка, Унгарија и Полска)

Автор: Ѓорги Гоцков
Улогата на штедењето и инвестициите во транзиционите економии

Економски истражувања II/2002

Автор: проф. д-р Ристо Гогоски
Валутен одбор

Автор: Ана Врбоска
Оперативни таргети на монетарната политика (со осврт на Република Македонија)

Автори: м-р Анета Наумовска; Билјана Давидовска; Ѓорги Гоцков
Македонската економија во десетгодишниот период на монетарна самостојност

Економски истражувања I/2002

Автори: м-р Анета Наумовска; Билјана Давидовска; м-р Султанија Бојчева
Краток осврт врз макроекономските перформанси на македонската економија во 2001 година и перспективите во 2002 година

Автор: м-р Султанија Бојчева
Економска анализа за оправданоста на реформата на пензискиот систем во Република Македонија

Автор: м-р Анета Наумовска, Ана Врбоска
Независност на централната банка

Економски истражувања IV/2001

Автори: м-р Анета Наумовска; Билјана Давидовска; Ѓорги Гоцков 
Странските валути во оптек во земјите во транзиција и придонесот на Евро-конверзијата за мерење на нивниот износ - со посебен осврт на Република Македонија

Автор: м-р Анета Наумовска
Девизниот курс - номинално сидро во македонската економија: емпириска и економетриска анализа

Автор: Ана Врбоска
Стратегија на таргетирање на инфлацијата