Музејот на Народната банка се грижи и ги чува следниве предметни збирки:


 • збирка пајонски монети;
 • збирка антички македонски монети;
 • збирка антички грчки монети;
 • збирка келтски монети;
 • збирка илирски монети;
 • збирка римски републикански монети;
 • збирка римски империјални монети;
 • збирка римски провинцијални монети;
 • збирка византиски монети;
 • збирка монети на средновековните балкански држави;
 • збирка венецијански монети;
 • збирка псевдопарични форми, медали, пломби и ексагии;
 • збирка отомански монети;
 • збирка модерни пари.

Еден дел од монетите се изложени во рамките на камерната, а друг дел во рамките на постојаната музејска поставка.