Упатство за дополнување на Упатството за начинот на непосредно известување за состојбата и промените на сметките на резидентите во странство и на евиденциските сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/17)