Податоците за трансакциите на директните инвестиции ги опфаќаат движењата помеѓу поврзаните субјекти врз основа на сопственички капитал, реинвестирање на добивката и должничките инструменти. Должничките инструменти ги опфаќаат средствата и обврските од/кон поврзаните претпријатија во странство врз основа на заеми на меѓусебно поврзани субјекти, трговски кредити и аванси на меѓусебно поврзани субјекти и средства и обврски врз основа на останати должнички инструменти на меѓусебно поврзани субејкти.
Податоците за трансакциите на директните инвестиции се прикажуваат според пазарната вредност.Најнови остварувања:

Во текот на третиот квартал од 2020 година, вкупните директни инвестиции во земјата бележат нето-одливи од 5,4 милиони евра, како резултат на намалената реинвестирана добивка за 37,7 милиони евра, при зголемени инвестиции во меѓукомпанискиот долг и сопственичкиот капитал (за 24,1 и 8,2 милиона евра, соодветно).

Во периодот јануари-септември 2020 година, нето-приливите од 119,5 милиони евра се резултат на вложувањата во сопственички капитал (77,1 милион евра) и реинвестирањето на добивката (62,1 милион евра), додека меѓукомпанискиот долг предизвика намалување на директните инвестиции (19,7 милиони евра).


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)