Податоците за трансакциите на директните инвестиции ги опфаќаат движењата помеѓу поврзаните субјекти врз основа на сопственички капитал, реинвестирање на добивката и должничките инструменти. Должничките инструменти ги опфаќаат средствата и обврските од/кон поврзаните претпријатија во странство врз основа на заеми на меѓусебно поврзани субјекти, трговски кредити и аванси на меѓусебно поврзани субјекти и средства и обврски врз основа на останати должнички инструменти на меѓусебно поврзани субејкти.
Податоците за трансакциите на директните инвестиции се прикажуваат според пазарната вредност.Најнови остварувања:

Во текот на вториот квартал од 2023 година, вкупните директни инвестиции во земјата бележат нето-приливи од 133,2 милиона евра, како резултат на зголемените инвестиции во сопственичкиот капитал (68,4 милион евра) и реинвестирање на добивката (66,1 милион евра), додека кај меѓукомпанискиот долг се остварени нето-одливи (од 1,3 милиони евра).


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)