Податоците за трансакциите на директните инвестиции ги опфаќаат движењата помеѓу поврзаните субјекти врз основа на сопственички капитал, реинвестирање на добивката и должничките инструменти. Должничките инструменти ги опфаќаат средствата и обврските од/кон поврзаните претпријатија во странство врз основа на заеми на меѓусебно поврзани субјекти, трговски кредити и аванси на меѓусебно поврзани субјекти и средства и обврски врз основа на останати должнички инструменти на меѓусебно поврзани субејкти.
Податоците за трансакциите на директните инвестиции се прикажуваат според пазарната вредност.


Најнови остварувања:

Вкупните директни инвестиции во земјата, во текот на третиот квартал од 2019 година изнесуваат 73,6 милион евра. Од нив 35,4 милиони евра се нето приливи врз основа на сопственички капитал, 39,2 милиони евра се нето-прилви врз основа на должнички инструменти додека реинвестираната добивка е намалена за 1 милион евра. Во првите девет месеци од 2019 година, вкупните директни инвестиции во земјата изнесуваат 131,3 милиони евра.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)