Податоците за трансакциите на директните инвестиции ги опфаќаат движењата помеѓу поврзаните субјекти врз основа на сопственички капитал, реинвестирање на добивката и должничките инструменти. Должничките инструменти ги опфаќаат средствата и обврските од/кон поврзаните претпријатија во странство врз основа на заеми на меѓусебно поврзани субјекти, трговски кредити и аванси на меѓусебно поврзани субјекти и средства и обврски врз основа на останати должнички инструменти на меѓусебно поврзани субејкти.
Податоците за трансакциите на директните инвестиции се прикажуваат според пазарната вредност.Најнови остварувања:

Во текот на вториот квартал од 2021 година, вкупните директни инвестиции во земјата бележат нето-приливи од 207,4 милиони евра, како резултат на раст кај сите поткомпоненти, и тоа: кај меѓукомпанискиот долг (од 101,6 милиони евра), реинвестираната добивка (за 75,1 милион евра) и сопственичкиот капитал (за 30,8 милиони евра).

Во периодот јануари-јуни 2021 година, вкупните директни инвестиции во земјата изнесуваат 244,3 милиони евра, главно како резултат на растот на реинвестираната на добивката и сопственичкиот капитал (170,5 милиони евра и 64,7 милиони евра, соодветно), а во помал дел и заради нето-приливите врз основа на меѓукомпаниски долг (за 9,1 милион евра).За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)