Директните инвестиции се меѓународни инвестициски трансакции за стекнување траен економски интерес во претпријатие коешто е резидент во економија различна од онаа на инвеститорот, како и за стекнување влијание во деловната стратегија на тоа претпријатие. Согласно со меѓународните препораки и стандарди, критериум за дефинирање на директните инвестиции е учество поголемо од 10% во капиталот. Статистиката на директни инвестиции ги опфаќа директните инвестиции во странство и директни инвестиции во земјата, со податоци за состојби и трансакции, по земји и дејности.
 
Во зависност од насоката на инвестирање, статистичкото истражување на НБРСМ за директните инвестиции опфаќа податоци за состојбата и движењата на директните инвестиции во странство (outward direct investments) и директните инвестиции во земјата (inward direct investments). Директните инвестиции во странство ги опфаќаат вложувањата на директниот инвеститор (правно или физичко лице), резидент, во претпријатието во кое се инвестира, нерезидент. Директните инвестиции во земјата ги опфаќаат вложувањата на директниот инвеститор (правно или физичко лице), нерезидент, во претпријатието во кое се инвестира, резидент. 


Архива на директни инвестиции