ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНOТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

(„Службен весник на РМ“ бр.99/05, 35/07, 132/07, 68/09 и 131/09)

Преземи

КАЛЕНДАР ЗА ЕМИСИЈА НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Преземи           

ТЕРМИНСКИ ПЛАН

Преземи

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ ОД ИНДИРЕКТЕН УЧЕСНИК

Преземи

ОБРАЗЕЦ ЗА БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ ЗА НЕКОНКУРЕНТНИ ПОНУДИ ОД ИНДИРЕКТЕН УЧЕСНИК

Преземи

ОБРАЗЕЦ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНИ БАРАЊА ЗА КУПУВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ЗАПИСИ

Преземи

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПАЗАРОТ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Преземи