Листата на аналитичките прилози:


Квартален извештај, мај 2022 година
‒ Пазарот на труд и пандемијата на ковид-19 ‒ поглед низ призмата на родовата еднаквост 

Квартален извештај, август 2021 година 
– Споредба на движењата на кредитната понуда и побарувачка во Северна Македонија и еврозоната ‒ резултати од aнкетите за кредитната активност на банките во 2020 година   
– Ефектите од пандемијата на ковид-19 врз портфолиото на секторот „домаќинства“
– Финансирањето на претпријатијата во услови на криза предизвикана од пандемијата на ковид-19 ‒ сознанија врз основа на резултатите од Анкетата за пристап до финансии на ЕК и ЕЦБ            

Квартален извештај, февруари 2021 година 
– Економски ефекти од вирусната инфекција – наоди од производната структура на селектирана група економии

Квартален извештај, август 2020 година  
– Негативните ефекти од пандемијата на ковид-19 врз македонската економија низ призмата на високофреквентните показатели
– Промена во согледувањата на банките во услови на пандемија  ‒ резултати од Анкетата за кредитната активност за вториот квартал
– Ефекти од пандемијата ковид-19 врз менувачкото работење со осврт на претходни кризи
– Анализа на влијанието на трошоците на труд и маржите врз движењето на цените во Северна Македонија

Квартален извештај, февруари 2020 година 
– Поставеност на монетарната и фискалната политика во земјите од Централна, Источна и Југоисточна Европа (ЦИЈИЕ)

Квартален извештај, ноември 2019 година  
– Раст на технолошката интензивност на македонската економија: промени во структурата на преработувачката индустрија

Квартален извештај, август 2019 година  
– Краток осврт на посткризната патека на инфлацијата – фактори и последици

Квартален извештај, февруари 2019 година
– Влијанието на новите компании со странски капитал ориентирани кон извоз врз промената на структурата на надворешнотрговската размена
– Секторска декомпозиција на динамиката на продуктивноста на трудот и на трошоците за труд по единица производ
– Пресметка на базичната инфлација со користење на методот на скратен просек

Квартален извештај, мај 2018 година
– Ревизии на податоците за БДП
– Промени во структурата на индустриското производство

Квартален извештај, февруари 2018 година
– Алтернативна Бевериџова крива
– Структурна анализа на странските директни инвестиции во земјите од Централна и Југоисточна Европа ‒ должничка наспроти недолжничка компонента

Квартален извештај, август 2017 
– Комуникација на централните банки при процесот на спроведување на монетарната политика - резултати од анкетно истражување 

Квартален извештај, февруари 2017 
– Анализа на задолженоста на македонскиот корпоративен сектор и на нејзиното приспособување во посткризниот период
– Потенцијален производ во Македонија – анализа на динамиката на раст

Квартален извештај, ноември 2016 
– Ефекти од излезот на Велика Британија од Европската Унија - Брегзит
– Големина и концентрација на банкарскиот систем

Квартален извештај, август 2016 
– Модели за краткорочно проектирање на БДП во Народна Банка на Република Македонија 
– Ефекти од активноста на компаниите во технолошко-индустриските развојни зони врз платниот биланс на Р.Македонија 
– Анализа на трговските кредити во македонската економија

Ефекти од излезот на Велика Британија од Европската Унија - Брегзит

Квартален извештај, мај 2016 
– Кратка анализа на финансискиот сектор во Република Македонија со посебен осврт на останатите недепозитни институции
– Динамичка и споредбена анализа на буџетските приходи и расходи на Македонија
– Директни и индиректни ефекти од забавувањето на економскиот раст на Кина врз македонската економија 

Квартален извештај, февруари 2016
– Трговската поврзаност на земјите од Централна и Југоисточна Европа со Европската Унија, со посебен осврт на поврзаноста со Германија 
– Показатели за конкурентност на „Компнет“ (CompNet) – нов поглед на извозната конкурентност

Квартален извештај, ноември 2015 
– Оценка на побарувачката на пари со осврт на рамнотежното ниво на паричната маса во Република Македонија 
– Показатели за движењата во туристичкиот сектор во Македонија

Квартален извештај август, 2015 
– Анализа на монетарната трансмисија преку каматните стапки во Република Македонија 
– Анализа на ефектите од грчката криза врз извозниот сектор на Република Македонија, со дополнителен фокус и на селектирани економии од регионот
– Економската активност во Македонија низ регионална призма - што покажува статистиката на регионални сметки? 
– Споредба на движењето на светските цени на нафтата со движењето на одбрани показатели за домашната економска активност

Квартален извештај мај, 2015 
– Анализа на намалувањето на цените во случајот на Република Македонија
– Бевериџова крива за Македонија и споредбена анализа со останатите европски земји
– Кратка анализа на чувствителноста на кредитните услови на банките (Анкета за кредитната активност) на промените на основната каматна стапка на НБРМ
– Кратка анализа на влијанието на промените во каматниот распон врз одлуките на населението за штедење на краток или на долг рок

Квартален извештај февруари, 2015 
– Влијание на движењето на светските цени на нафтата врз трговското салдо 
– Индиректни ефекти на цените на нафтата врз инфлацијата 
– Кредитната понуда и побарувачка како фактори што влијаат врз кредитниот раст: Анализа базирана на Анкетите за кредитна активност на НБРМ 
– Производниот јаз во Македонија - ефекти од различните методи на пресметки и ревизии во базите на податоци 
– Ревизија на податоците на БДП според методологијата ЕСС 2010

Квартален извештај октомври, 2014 
– Промена во опфатот на јавниот долг со измените и дополнувањата на Законот за јавен долг
– Анализа на промените во стапката на невработеност со посебен осврт на невработеноста кај младата популација
– Чувствителност на цените на одделни производи на промените во економската активност
– Краток на осврт на концептот на фискални правила
– Фискалниот договор и Пакетот од шест регулативи – новите поглавја во реформата на фискалното управување на ЕУ
– Поврзаноста на цените на недвижностите со циклусот на економијата

Квартален извештај јули, 2014 
– Преглед на најновите пакет-мерки донесени од страна на Европската централна банка (ЕЦБ) во јуни 2014 година
– Улогата на базните ефекти од променливите компоненти на потрошувачките цени врз идните движења на инфлацијата
– Анализа на чувствителноста на увозот на стоки за широка потрошувачка на промените во потрошувачките кредити на домаќинствата
– Информација за промените во екстерните статистики коишто произлегуваат од примената на новите меѓународни статистички стандарди
– Алтернативни показатели за следење на поврзаноста помеѓу кредитната и економската активност

Квартален извештај април, 2014 
– Кризата во Украина и нејзините ефекти врз македонската економија
– Куса компаративна анализа на движењето на додадената вредност во градежништвото
– Ефекти на странските директни инвестиции врз платниот биланс на Република Македонија

Квартален извештај јануари, 2014 
– Ревизија на кварталните податоци на БДП
– Секторска анализа на продуктивноста на трудот
– Преглед на активните програми и мерки за вработување во Република Македонија
– Измени во поставеноста на монетарните инструменти на НБРМ од ноември 2013 година
– Секторска перспектива на економската активност и кредитниот раст

Квартален извештај октомври, 2013
– Секторска перспектива на вработеноста и економската активност

Квартален извештај јули, 2013
– Излезна стратегија на ФЕД од програмата за квантитативно олеснување
– Индекс на несовпаѓање на понудата и побарувачката на вештини на пазарот на труд
– Измени во инструментот задолжителна резерва во јули 2013 година
– Анализа на динамиката на каматните стапки на депозитите во Република Македонија
– Поврзаност помеѓу понудата и побарувачката на кредити и нивните ефекти врз вкупната кредитна активност

Квартален извештај април, 2013
– Анализа на факторите на промена на депозитите на домаќинствата во Република Македонија во 2012 година

Квартален извештај јануари, 2013
– Дали важи Окуновиот закон во Македонија?
– Влијанието на монетарната политика врз кредитната политика на банките - анализа на анкетите за кредитна активност на банките

Квартален извештај октомври, 2012

Квартален извештај јули, 2012
– Анализа на понудата на работна сила

Квартален извештај април, 2012
– Промени во оперативната рамка за спроведување на монетарната политика на НБРМ

Квартален извештај јануари, 2012
– Заклучоци од декемврискиот самит на Европскиот совет
– Неконвенционални монетарни мерки донесени од страна на Европската централна банка (ЕЦБ)

Квартален извештај октомври, 2011

Квартален извештај јули, 2011
– Композитен индекс на финансиските услови
– Неискористените капацитети во претпријатијата - последици од кризата и последици за идните движења на пазарот на трудот
– Анализа на задолженоста на населението - специфичности за Република Македонија и последици при споредба на степенот на задолженост со други земји

Квартален извештај април, 2011

Квартален извештај јануари, 2011
– Хетерогеноста на економскиот раст во евро-зоната по глобалната криза: последици за монетарната политика
– Ревизии на податоците за БДП

Квартален извештај октомври, 2010

Квартален извештај јули, 2010
– Фискалните и монетарните мерки на земјите-членки на ЕУ за финансиска стабилизација
– Оцените и очекувањата на деловниот сектор за економскиот циклус анализирани преку анкетите за деловните тенденции
– Проблемот на неизвесноста и ревизиите на податоците во контекст на проекциите
 
Квартален извештај април, 2010 
– Преносниот ефект врз годишниот просечен реален раст на БДП
– Споредбена анализа на променливоста на бруто домашниот производ и индустриското производство
– Првични знаци на обновување на кредитната активност?

Квартален извештај јануари, 2010
– Ревизии на БДП и на компонентите на БДП

Квартален извештај октомври, 2009

Квартален извештај јули, 2009
– Ревизија на БДП 2002-2007 година
– Преносни ефекти на глобалната економска криза врз македонската економија

Квартален извештај април, 2009
– Анализа на цените на недвижностите во Република Македонија

Квартален извештај јануари, 2009
– Монетарни агрегати во одделни економии 
– Секторска анализа на финансиските показатели за котираните компании на берзата

Квартален извештај октомври, 2008
– Индекс на цени на недвижности за Република Македонија 
– Промени во референтните каматни стапки на одделни централни банки 
– Светската финансиска криза и балканските берзи 

Квартален извештај јули, 2008
– Расположлив доход на населението
– Преземени мерки на централните банки за одржување на ценовната стабилност и регулирање на ликвидноста

Квартален извештај април, 2008
– Анализа на вработеноста и платите по сектори во периодот 2001-2006

Квартален извештај III/2007, декември 2007
– Цени на храната
– Споредба на МБИ-10 со националните и композитните индекси во регионот

Квартален извештај II/2007, септември 2007
– Алтернативна мерка на конвергенција во финансиската интермедијација - дали навистина сме многу далеку?
– Пораст на номиналните приноси на македонската Еврообврзница

Квартален извештај I/2007, март 2007
– Емпириски истражувања во однос на ригидноста на цените
– Реформи на даночниот систем на Република Македонија

Квартален извештај IV/2006, март 2007
– Агрегатната побарувачка во Република Македонија
– Структурна конкурентност на извозот на Република Македонија

Квартален извештај III/2006, декември 2006
– Долгорочната компонента на невработеноста во Република Македонија
– Карактеристики на извозната специјализација на Република Македонија

Квартален извештај II/2006, септември 2006
– Рангирање на кредитната способност на земјата според „Институшанел инвестор" (Институтионал Инвестор)

Квартален извештај I/2006, јуни 2006
– Државни записи за монетарни цели
– Почеток на реформираниот двостолбен пензиски систем
– Надворешен долг на приватниот сектор

Квартален извештај IV/2005, март 2006
– Осврт кон транзициските индикатори на Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) за Република Македонија
– Краток осврт на Шестата министерска конференција во рамки на преговорите во Светската трговска организација (СТО)
– Еврообврзници

Квартален извештај III/2005, декември 2005
– Анализа на расходната страна на БДП
– Кус осврт кон новиот Закон за работни односи
– Воведување репо-трансакции во Република Македонија
– Компаративна анализа на депозитите на населението и на претпријатијата во земјите од Југоисточна Европа
– Приватните трансфери во земјите од Југоисточна Европа
– Нови правила за тргување на девизниот пазар во Република Македонија

Квартален извештај II/2005, септември 2005
– Анализа на производствената страна на БДП
– Ефект од вложувањата во државни записи врз паричната маса
– Воспоставување на Пазар преку шалтер во Република Македонија
– Ефект од укинувањето на Мултифибер Агреемент (МФА) 29 квотите врз извозот на облека и текстил од Република Македонија
– Краток осврт на последната рунда на преговори на Светската трговска организација
– Оценување на одржливоста на екстерниот долг со примена на аналитичката рамка развиена од страна на ММФ
– Апресијација на американскиот долар на светските берзи

Квартален извештај I/2005, јуни 2005 година
– Платниот промет во Република Македонија
– Платежни картички во Република Македонија
– Либерализација на мастрихтските критериуми (Пакт за стабилност и раст)

Квартален извештај IV/2004, февруари 2005
– Влијанието на светската цена на нафтата врз увозот на нафта во Република Македонија
– Движење на номиналниот девизен курс на денарот во однос на американскиот долар (мај 1995 година - декември 2004 година)

Квартален извештај III/2004, ноември 2004
– Извештај за глобалната конкурентност за 2004 година на Светскиот економски форум

Квартален извештај II/2004,  август 2004
– Брзина на парите во оптек (velocity of money)
– Херфиндахл-Хирсцхман-ов индекс на концентрација на увозот и извозот

Квартален извештај I/2004,  мај 2004
– Воведување на краткорочни државни хартии од вредност на македонскиот финансиски пазар
– Политика на девизен курс на новите членки на ЕУ