Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во првиот квартал од 2022 година, во тековните трансакции со нерезидентите е остварен дефицит од 392,4 милиони евра, главно како резултат на дефицитот во стоковната размена. 

Кај финансиските трансакции со нерезидентите се остварени нето-приливи кај директните инвестиции (100,2 милиона евра) и трговските кредити (12,8 милиона евра), додека нето-одливи се забележани кај заемите (54,7 милиони евра), портфолио-инвестициите (25,8 милиони евра) и валутите и депозитите (23,2 милиона евра). Прочитај повеќе ... 

 
 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)