Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во третиот квартал од 2022 година, во тековните трансакции со нерезиденти е остварен суфицит од 80,5 милиона евра, главно како резултат на солидните остварувања кај секундарниот доход, како и кај размената на услуги.

Кај финансиските трансакции со нерезиденти се остварени нето-приливи врз основа на портфолио-инвестиции (221,7 милиони евра), директни инвестиции (179,6 милиони евра), заеми (175 милиони евра) и трговски кредити (82,2 милиона евра), а нето-одливи врз основа на валути и депозити (135 милиони евра). Девизните резерви се зголемени за 654 милиони евра. Прочитај повеќе ... 

 
 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)