Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во четвртиот квартал од 2020 година, во тековните трансакции со нерезиденти е остварен дефицит од 72,4 милиони евра, главно како резултат на дефицитот во стоковната размена. Во споредба со претходниот квартал, дефицитот во тековната сметка е зголемен за 19,7 милиони евра.

  Кај финансиските трансакции со нерезиденти се остварени нето-приливи од 54 милиони евра, при што нето-приливи се остварени врз основа на заеми (за 132,8 милиони евра), трговски кредити (за 100,3 милиони евра) и директни инвестиции (за 84,3 милиони евра), а нето-одливи кај портфолио-инвестициите и валутите и депозитите.  
Прочитај повеќе ...  


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)