Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во првиот квартал од 2021 година, во тековните трансакции со нерезиденти е остварен дефицит од 61,2 милионa евра, како резултат на дефицитот во стоковната размена и кај салдото на примарниот доход.  

  Кај финансиските трансакции со нерезиденти се остварени нето-приливи од 30,5 милиони евра, при што нето-приливи се остварени кај портфолио-инвестициите (636,9 милиони евра), трговските кредити (39,5 милиони евра) и заемите (20,6 милиони евра). Прочитај повеќе ... 

 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)