Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во вториот квартал од 2021 година, во тековните трансакции со нерезиденти е остварен дефицит од 120 милиони евра, главно како резултат на дефицитот во стоковната размена.  

        Кај финансиските трансакции со нерезиденти, се остварени нето-приливи од 69,1 милион евра. Анализирано по категории, директните инвестиции (204 милиони евра) и заемите (145,4 милиони евра) бележат нето-приливи. Девизните резерви бележат зголемување за 94,5 милиони евра.  Прочитај повеќе ...

 
 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)