Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во третиот квартал од 2021 година, во тековните трансакции со нерезиденти е остварен суфицит од 98 милиони евра, главно како резултат на суфицитот кај секундарниот доход и размената на услуги.  

      Кај финансиските трансакции со нерезиденти, нето-приливи се забележани кај специјалните права на влечење (163,4 милиони евра) и директните инвестиции (15,5 милиони евра), додека нето-одливи бележат портфолио-инвестициите (477,4 милиони евра), валутите и депозити (147,1 милион евра), заемите (17,8 милиони евра) и трговските кредити (16 милиони евра)Прочитај повеќе ...

 
 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)