Платниот биланс ги евидентира сите економски трансакции помеѓу резиденти и нерезиденти во одреден временски период и ги отсликува сложените економски врски на земјата со остатокот од светот. Платниот биланс се состои од тековна сметка (стоки, услуги, примарен и секундарен доход), капиталнa и финансиска сметка.Најнови остварувања:

Во вториот квартал од 2023 година, во тековните трансакции со нерезидентите е остварен дефицит од 116,9 милиона евра, како резултат на дефицитот во размената на стоки и кај салдото на примарниот доход.

Кај финансиските трансакции со нерезидентите, се остварени позначителни нето-приливи кај заемите (174,9 милиони евра), директните инвестиции (105,3 милиони евра) и трговските кредити (12,5 милиони евра). Од друга страна, нето-одливи се забележани кај валутите и депозитите (120,6 милиони евра) и портфолио-инвестициите (20,2 милиона евра). Девизните резерви се зголемени за 52,3 милиони евра. Прочитај повеќе ...   

 
 


 


Архива на платен биланс  


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)