Аукции на благајнички записи

Основната функција на инструментот е управување со ликвидноста на банкарскиот систем преку продажба на краткорочни хартии од вредност од страна на Народната банка на примарниот пазар. Каматната стапка на благајничките записи е основна каматна стапка, којашто ја определува насоката на монетарната политика.

Аукциите на благајничките записи се одржуваат во редовни термини, а износот на продадени благајнички записи се утврдува во зависност од краткорочните ликвидносни проекции. Право на учество на аукциите имаат банките и штедилниците коишто имаат обврска за исполнување односно одржување задолжителна резерва кај Народна банка.

Аукциите на благајничките записи се одржуваат на првиот ден од периодот на одржување на задолжителна резерва, при што нивниот рок на достасување се утврдува во согласност со времетрањето на периодите на задолжителната резерва.

Народната банка применува два основни типа тендери кај аукцијата на благајнички записи:

a) Тендер со каматни стапки: во проспектот што се упатува до банките, Народната банка го објавува износот на благајнички записи што го нуди за продажба, а банките аукцираат со износи и каматни стапки;

б) Тендер со износи: во проспектот што се упатува до банките, Народната банка објавува фиксна каматна стапка по која ќе се реализира продажбата на благајничките записи, а банките аукцираат само со износи.

Со благајничките записи може да се тргува на секундарниот пазар и служат како обезбедување за кредитите од централната банка.