Од четвртото тримесечје на 2013 година, НБРСМ започна со објавување временскa сериja на резултатите од Анкетата за кредитната активност. Резултатите се однесуваат на нето-процентите, односно разликата помеѓу одговорите на банките коишто претставуваат спротивни трендови. Временската серија ќе се ажурира на квартална основа, истовремено со редовното објавување на Анкетата за кредитната активност.

 Анкета за кредитна активност - временскa сериja            

 Методологија на анкетата за кредитната активност