Народна банка на Република Северна Македонија

Адреса:
бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1,
1000 Скопје 
Република Северна Македонија 

Телефон:

02 3108 108; 3108 219; 3108 212; централа

02 3215 181; 3215 235; 3215 477; 3235 146; централа - Дирекција за статистика

Факс: 02 3108 357 централа


Интернет-страница: nbrm.mk (нбрм.мк)


Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

м-р Маја Андреевска
електронска пошта: [email protected] 
Телефон за контакт: 02 3108 549

Сара Булукова-Давкова
електронска пошта: [email protected] 
Телефон за контакт: 02 3108 433


Барателот, барањето за пристап до информацијата може да го бара усно, писмено или во електронски запис

Листа на информации од јавен карактер

Образец: Барање за пристап до информациите од јавен карактер

Образец: Жалба

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци за дадената информација 


Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер
    2021 
    2020 


Поднесени барања за информации од јавен карактер