Надворешниот долг на една економија ги претставува тековните обврски помеѓу резиденти и нерезиденти врз основа на должнички инструменти, на одреден датум. Статистичкото истражување на надворешниот долг опфаќа стандардни извештаи за бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања.

Најчесто користен показател за надворешниот долг е бруто надворешниот долг, кој во даден момент е еднаков на износот на тековните и безусловни обврски коишто бараат плаќања на главнина и/или камата од страна на должникот во некое идно време и коишто се должат кон нерезиденти од страна на резидентите на една економија.
 
Статистиката за надворешниот долг исто така вклучува индикатори за нето надворешен долг т.е. разлика помеѓу состојбата на бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања. Нето надворешниот долг, во својата структура е идентичен со бруто надворешниот долг и побарувања, при што стандардниот приказ на сите категории е поделба по институционални сектори, рочност и видови должнички инструменти. Најнови остварувања:


На крајот на јуни 2023 година, бруто надворешниот долг изнесува 11.397 милиони евра (или 80,3% од проектираниот БДП за 2023 година) и бележи квартално зголемување од 338 милиони евра, додека бруто надворешните побарувања се зголемија за 216 милиони евра и изнесуваат 7.074 милиони евра (или 49,9% од проектираниот БДП). Поголемото квартално зголемување на обврските во однос на побарувањата доведе до зголемување на нето надворешниот долг за 121 милион евра, така што на крајот на јуни 2023 година тој изнесува 4.324 милиони евра (или 30,5% од проектираниот БДП). Зголемувањето на нето надворешниот долг во вториот квартал произлегува од зголемувањето на јавниот нето-долг за 102 милиона евра и на приватниот нето-долг за 19 милиони евра. Прочитај повеќе...             

        


 


 


Архива на надворешен долг 

    

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)