Надворешниот долг на една економија ги претставува тековните обврски помеѓу резиденти и нерезиденти врз основа на должнички инструменти, на одреден датум. Статистичкото истражување на надворешниот долг опфаќа стандардни извештаи за бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања.

Најчесто користен показател за надворешниот долг е бруто надворешниот долг, кој во даден момент е еднаков на износот на тековните и безусловни обврски коишто бараат плаќања на главнина и/или камата од страна на должникот во некое идно време и коишто се должат кон нерезиденти од страна на резидентите на една економија.
 
Статистиката за надворешниот долг исто така вклучува индикатори за нето надворешен долг т.е. разлика помеѓу состојбата на бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања. Нето надворешниот долг, во својата структура е идентичен со бруто надворешниот долг и побарувања, при што стандардниот приказ на сите категории е поделба по институционални сектори, рочност и видови должнички инструменти. Најнови остварувања:


На крајот на март од 2022 година, бруто надворешниот долг изнесува 9.977 милиони евра (или 74,9% од проектираниот БДП за 2022 година) и бележи квартално зголемување од 430 милиони евра, додека бруто надворешните побарувања се зголемија за 8 милиони евра и изнесуваат 5.917 милиони евра (или 44,4% од проектираниот БДП). Поголемото квартално зголемување на обврските во однос на побарувањата доведе до зголемување на нето надворешниот долг за 422 милионa евра, со што на крајот на март 2022 година тој изнесува 4.060 милиони евра (30,5% од проектираниот БДП). Прочитај повеќе...         

        


 


 


Архива на надворешен долг 

    

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)