Надворешниот долг на една економија ги претставува тековните обврски помеѓу резиденти и нерезиденти врз основа на должнички инструменти, на одреден датум. Статистичкото истражување на надворешниот долг опфаќа стандардни извештаи за бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања.

Најчесто користен показател за надворешниот долг е бруто надворешниот долг, кој во даден момент е еднаков на износот на тековните и безусловни обврски коишто бараат плаќања на главнина и/или камата од страна на должникот во некое идно време и коишто се должат кон нерезиденти од страна на резидентите на една економија.
 
Статистиката за надворешниот долг исто така вклучува индикатори за нето надворешен долг т.е. разлика помеѓу состојбата на бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања. Нето надворешниот долг, во својата структура е идентичен со бруто надворешниот долг и побарувања, при што стандардниот приказ на сите категории е поделба по институционални сектори, рочност и видови должнички инструменти. Најнови остварувања:


На крајот на вториот квартал од 2020 година, бруто надворешниот долг изнесува 8.782 милиона евра (80,3% од БДП) и забележа квартален раст од 472 милиона евра, додека бруто надворешните побарувања забележаа зголемување од 433 милиони евра и изнесуваат 5.829 милиони евра (53,3% од БДП). Поголемото квартално зголемување на обврските во однос на побарувањата доведе до зголемување на нето надворешниот долг за 39 милиони евра, со што на крајот на јуни 2020 година тој изнесува 2.953 милиони евра (27% од БДП). Притоа, зголемувањето на нето надворешниот долг во вториот квартал произлегува од зголемениот јавен нето-долг (за 184 милиони евра), при намалување на приватниот нето-долг (за 146 милиони евра). Прочитај повеќе...  

        


  


Архива на надворешен долг 

    

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)