Надворешниот долг на една економија ги претставува тековните обврски помеѓу резиденти и нерезиденти врз основа на должнички инструменти, на одреден датум. Статистичкото истражување на надворешниот долг опфаќа стандардни извештаи за бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања.

Најчесто користен показател за надворешниот долг е бруто надворешниот долг, кој во даден момент е еднаков на износот на тековните и безусловни обврски коишто бараат плаќања на главнина и/или камата од страна на должникот во некое идно време и коишто се должат кон нерезиденти од страна на резидентите на една економија.
 
Статистиката за надворешниот долг исто така вклучува индикатори за нето надворешен долг т.е. разлика помеѓу состојбата на бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања. Нето надворешниот долг, во својата структура е идентичен со бруто надворешниот долг и побарувања, при што стандардниот приказ на сите категории е поделба по институционални сектори, рочност и видови должнички инструменти. Најнови остварувања:


На крајот на вториот квартал од 2021 година, нето надворешниот долг се зголеми за 107 милиони евра и изнесува 3.395 милиони евра (29,3% од проектираниот БДП за 2021 година). Притоа, зголемувањето на нето надворешниот долг во вториот квартал произлегува од зголемувањето на јавниот нето-долг за 77 милиони евра и на приватниот нето-долг за 30 милиони евра. Бруто надворешниот долг достигна 10.159 милиони евра (87,6% од проектираниот БДП) на крајот на второто тримесечје од 2021 година и забележа квартален раст од 353 милиони евра, додека бруто надворешните побарувања забележаа зголемување од 246 милиони евра и изнесуваат 6.764 милиони евра (58,3% од проектираниот БДП). Прочитај повеќе...      

        


 


 


Архива на надворешен долг 

    

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)