Надворешниот долг на една економија ги претставува тековните обврски помеѓу резиденти и нерезиденти врз основа на должнички инструменти, на одреден датум. Статистичкото истражување на надворешниот долг опфаќа стандардни извештаи за бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања.

Најчесто користен показател за надворешниот долг е бруто надворешниот долг, кој во даден момент е еднаков на износот на тековните и безусловни обврски коишто бараат плаќања на главнина и/или камата од страна на должникот во некое идно време и коишто се должат кон нерезиденти од страна на резидентите на една економија.
 
Статистиката за надворешниот долг исто така вклучува индикатори за нето надворешен долг т.е. разлика помеѓу состојбата на бруто надворешниот долг и бруто надворешните побарувања. Нето надворешниот долг, во својата структура е идентичен со бруто надворешниот долг и побарувања, при што стандардниот приказ на сите категории е поделба по институционални сектори, рочност и видови должнички инструменти. Најнови остварувања:


На крајот на третиот квартал од 2022 година, нето надворешниот долг бележи квартално намалување за 51 милион евра, со што на крајот на септември 2022 година изнесува 3.905 милиони евра. Притоа, намалувањето на нето надворешниот долг во третиот квартал произлегува од намалувањето на јавниот нето-долг за 187 милиона евра, во услови на зголемен приватен нето-долг за 136 милиони евра.

Зголемување на квартална основа од 724 милиони евра забележа бруто надворешниот долг, со што на крајот на третото тримесечје изнесува 11.077 милиони евра (или 79,4% од проектираниот БДП за 2022 година). Бруто надворешните побарувања забележаа зголемување за 775 милиони евра и изнесуваат 7.172 милиона евра (или 51,4% од проектираниот БДП). Прочитај повеќе...          

        


 


 


Архива на надворешен долг 

    

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)