Скопје, 26 -27 април 2012

Конференција по повод на одбележувањето 20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија: Предизвиците на земјите од Југоисточна Европа во постојните економски и финансиски турбуленции во евро-зоната

Програма                                               (презентациите се достапни само на англиски јазик)

27.04.2012 г. (петок)
Локација:хотел „Александар Палас“

08.30   Регистрација

09.00-09.15   г. Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, отворање на Конференцијата и воведно обраќање

09.15-09.30   г. Зоран Ставрески, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за финансии, воведно обраќање

09.30-09.45   Пауза за кафе

09.45-10.05   г. Александер Ф. Тиман, резидентен претставник на Меѓународниот монетарен фонд во Скопје, Република Македонија, претседавач и воведно предавање (презентација PDF)

10.05-11.25   Панел на гувернери

11.25-11.30   Доделување на редовната Годишна награда на Народната банка на Република Македонија за најдобар труд во областа на макроекономијата од млад истражувач

11.30-11.45   Пауза за кафе

Прва сесија:   Развојните стратегии на земјите од регионот во турбулентното глобално окружување
Претседавач: г. Лубош Комарек, директор на Отсекот за економски односи со странство при Народната банка на Чешка

11.45-12.05   г. Питер Санфеј, заменик-директор за стратегија и политика на земји во Европската банка за обнова и развој - воведно предавање

12.05-12.20   г. Мартин Фелдкирхер, економист во Отсекот за истражувања во надворешниот сектор при Централната банка на Австрија - Двигатели на падот на производството во текот на кризата во 2008 и 2009 година: со осврт на брзорастечките европски земји (презентација PDF)

12.20-12.35   г. Георги Дејанов, помлад експерт во Отсекот за макроекономски истражувања при Народната банка на Бугарија - Компаративна студија за ефектите од глобалната економска криза врз економската активност на земјите-членки на ЕУ (презентација PDF)

12.35-12.50   г. Мурат Унѓор, економист во Дирекцијата за истражување и монетарна политика при Централната банка на Република Турција - Структуралистичко толкување на штедењето, инвестициите и тековната сметка во Турција (презентација PDF)

12.50-13.00   Дискусија

13.00-14.00   Ручек

Втора сесија:   Предизвиците во јавните финансии во ЕУ и земјите од регионот
Претседавач: г. Александар Стојков, доцент на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

14.00 -14.20   г. Питер Музлехнер, директор на Дирекцијата за економски анализи и истражувања при Централната банка на Австрија - воведно предавање (презентација PDF)

14.20 - 14.35 г-ѓа Елона Душку, раководител на Отсекот за методолошки истражувања и микроподатоци при Централната банка на Албанија - Фискалната политика и нејзините влијанија врз мала економија во развој: случајот на Албанија (презентација PDF)

14.35 - 14.50   г-ѓа Дана Хајкова, раководител на Отсекот за фискални анализи при Народната банка на Чешка - Фискалната дискреција во Република Чешка 2001 - 2011 г.: Оценка на состојбите и евалуација на влијанието (презентација PDF)

14.50-15.05   г. Мите Митески, помлад аналитичар во Дирекцијата за истражување при Народната банка на Република Македонија - Одржливоста на јавните финансии во земјите-кандидати за влез во ЕУ (презентација PDF)

15.05-15.15   Дискусија

15.15-15.30   Пауза за кафе

Трета сесија:   Предизвици поврзани со финансиската стабилност во ЕУ и земјите од регионот

15.30-15.35   Претседавач: г. Лалит Раина, раководител на Секторот за финансии и развој на приватниот сектор во Европа и Централна Азија при Светската банка (презентација PDF)

15.35-15.50   г. Ферхат Камлика, експерт во Отсекот за односи со ЕУ при Централната банка на Република Турција -  Југоисточна Европа? Посткризни изгледи и ризици (презентација PDF)

15.50-16.05   г. Кжиштоф Олсевски, економист во Економскиот институт при Народната банка на Полска - Влијанието на деловниот недвижен имот врз финансискиот сектор, неговото следење од страна на централните банки и некои препораки за политиката на централните банки од ЈИЕ за макрофинансиска стабилност (презентација PDF)

16.05-16.20   г. Балаш Воњак, раководител на Отсекот за монетарна стратегија при Народната банка на Унгарија - Трговската активност, одложената преценетост и монетарната политика (презентација PDF)

16.20-16.35   г. Михајло Васков, самостоен аналитичар во Дирекцијата за финансиска стабилност и банкарска регулатива при Народната банка на Република Македонија - Макроекономските детерминанти на нефункционалните пласмани во македонскиот банкарски систем (презентација PDF)

16.35-17.00 Дискусија и затворање на Конференцијата

27.04.2012 г. (петок) Вечерна програма

Локација:   Музеј на Народната банка на Република Македонија

Одбележување на 10-годишнината од отворањето на Музејот на Народната банка на Република Македонија

19.00   Отворање на возобновената постојана музејска поставка „Парите и паричните системи во Македонија“

Обраќање на гувернерот на Народната банка на Република Македонија, г. Димитар Богов

Почесен говор, г. Љубе Трпески, втор гувернер на Народната банка на Република Македонија на независна Република Македонија

Пригоден осврт на академик Вера Битракова-Грозданова, професор на Катедрата за историја на уметност и археологија

19.15-20.30 Коктел