Финансиските сметки се однесуваат на состојбите на финансиските средства и обврски по финансиски инструменти и подинструменти за секој институционален сектор и потсектор на националната економија, како и на секторот странство. Финансиските сметки се изработуваат на неконсолидирана основа. Состојбите ја претставуваат вредноста на поседуваните финансиски средства и неплатените, преостанати финансиски обврски, на крајот на извештајната година. Разликата помеѓу нив ја претставува „нето финансиската вредност“ на соодветниот сектор/потсектор, односно на вкупната економија. Со други зборови, нето финансиската вредност (НФВ) е еднаква на разликата помеѓу вкупните финансиски средства и вкупните финансиски обврски на вкупната економија/поодделен сектор. Доколку националната економија/сектор има вишок финансиски средства, тогаш НФВ е позитивна, односно економијата/секторот е „нето-доверител“. Доколку националната економија/сектор има недостиг од финансиски средства, тогаш НФВ е негативна, односно економијата/секторот е „нето-должник“.

Податоците се искажани во домашна валутa (во милиони денари). 
         Остварувања во финансиските сметки

 
Вкупната нето финансиска вредност (НФВ) покажува дека и во 2021 година македонската економија има негативна нето должничка позиција, како резултат на повисоките финансиски обврски во однос на финансиските средства. НФВ во 2021 година изнесува 481 милијарда денари, што претставува продлабочување од 32 милијарди денари, односно за 7,2%.

Анализата преку релативните показатели, покажува умерено подобрување на негативната нето-позиција во 2021 година во однос на претходната година (за 0,3 п.п. од БДП) и таа изнесува 66,8% од БДП. Подобрувањето произлегува од растот на позитивната НФВ на секторот „домаќинства“ и помалата негативна НФВ на нефинансиските друштва. Во 2021 година, државата, како и НФВ на финансиските друштва придонесуваат за продлабочување на негативната НФВ.

Анализирано од аспект на секторите, домаќинствата и секторот „странство“ и во 2021 година се нето-кредитори и ги финансираат останатите сектори во националната економија (нефинансиските друштва и државата), коишто се нето-должници. Истовремено, финансискиот сектор има речиси избалансирана нето финансиска позиција. Прочитај повеќе... 


Извор: Народна Банка на Република Северна Македонија


 
 
 За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 141 (или 110/108)