Портфолио-инвестициите ги опфаќаат вложувањата во странски сопственички капитал/сопственички хартии од вредност и акции/удели во инвестициски фондови каде што инвеститорот (резидент) поседува помалку од 10% од акционерскиот капитал, како и вложувањата во странски должнички хартии од вредност. Податоците за состојбата на портфолио-инвестициите на страна на средствата се прикажани вкрстено според: земјата на вложување и видот на хартијата од вредност, земјата на вложување и секторот на домашниот инвеститор и видот на хартијата од вредност и оригиналната валута во која се издадени хартиите од вредност. 

Вложувањата во странски хартии од вредност кои веќе се вклучени во податоците за официјални девизни резерви не се вклучуваат во категоријата портфолио инвестиции.Најнови остварувања:

На крајот од 2021 година, состојбата на средствата врз основа на портфолио-инвестиции (вложувања на резиденти во странски хартии од вредност) изнесува 650 милиони евра, од кои 593,8 милиони евра се вложувања во сопственички, додека 56,1 милион евра во должнички хартии од вредност.

Анализирано по земји, најголеми портфолио-инвестиции има во Соединетите Американски Држави во износ од 432,6 милиони евра и Германија во износ од 96,5 милиони евра.

Од аспект на оригиналната валута на вложување, најголем дел од портфолио-инвестициите се направени во САД долари (479,6 милиони евра) и во евра (150,7 милиони евра).

На крајот од 2021 година, анализирано од аспект на секторот на домашниот инвеститор, осигурителните друштва и пензиските фондови имаат доминантно учество во состојбата на портфолио-инвестициите, односно со состојба од 527 милиони евра нивното учество изнесува 81,1% во вкупните портфолио-инвестиции.

Според секторот на нерезидентниот издавач, доминантно учество имаат вложувањата во хартии од вредност издадени од останатите финансиски институции  (освен пензиски фондови и осигурителни друштва и фондови на пазар на пари) и нефинансиските друштва (од 457,8 и 114,9 милиони евра, соодветно). 

 
 
Архива на потрфолио инвестиции (КППИ)


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)