Меѓународната инвестициска позиција (МИП) ги прикажува состојбите и структурата на надворешните финансиски средства и обврски кон нерезиденти врз основа на финансиски инструменти, на определен датум. 

Нето меѓународната инвестициска позиција се дефинира како разлика помеѓу вкупните меѓународни финансиски средства и обврски. Притоа, негативната нето меѓународна инвестициска позиција значи дека финансиските обврски ги надминуваат финансиските побарувања од нерезидентите.Најнови остварувања:


Негативната нето меѓународна инвестициска позиција, на крајот на септември 2021 година, изнесува 7.100 милиони евра, или 60,1% од проектираниот БДП за 2021 година. На квартална основа, негативната МИП бележи намалување за 19 милиони евра, коешто произлегува од поголемото намалување на обврските, во споредба со намалувањето на средствата.

Анализирано по инструменти, нето-обврските врз основа на должнички инструменти бележат намалување за 64 милиони евра, додека нето-обврските врз основа на сопственички инструменти се зголемени за 45 милиони евра. Прочитај повеќе...        
 


Архива на меѓународна инвестициска позиција   За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)