Меѓународната инвестициска позиција (МИП) ги прикажува состојбите и структурата на надворешните финансиски средства и обврски кон нерезиденти врз основа на финансиски инструменти, на определен датум. 

Нето меѓународната инвестициска позиција се дефинира како разлика помеѓу вкупните меѓународни финансиски средства и обврски. Притоа, негативната нето меѓународна инвестициска позиција значи дека финансиските обврски ги надминуваат финансиските побарувања од нерезидентите.Најнови остварувања:


Негативната нето меѓународна инвестициска позиција, на крајот на вториот квартал од 2022 година, изнесува 7.770 милиони евра, или 58,3% од проектираниот БДП за 2022 година. На квартална основа, негативната МИП бележи зголемување за 41 милион евра коешто произлегува од поголемото зголемување на обврските во однос на зголемените средства.

Гледано по инструменти, нето-обврските врз основа на сопственички инструменти бележат зголемување за 142 милиона евра, додека нето-обврските врз основа на должнички инструменти се намалени за 101 милион евра. Прочитај повеќе...            
 


Архива на меѓународна инвестициска позиција   За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на [email protected] или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)