Oсновна цел на Народната банка на Република Северна Македонија е постигнување и одржување на ценовната стабилност.

Друга цел на Народната банка, којашто ѝ е подредена на основната цел, е да придонесува кон одржување на стабилен, конкурентен и пазарно ориентиран финансиски систем.

Народната банка ја поддржува општата економска политика без да го загрози остварувањето на основната цел и во согласност со принципот на отворена пазарна економија со слободна конкуренција.

За остварувањето на предвидените цели, Народната банка ги врши следниве задачи:

 • ја утврдува и ја спроведува монетарната политика;
 • учествува во определување на режимот на девизниот курс;
 • ја утврдува и ја спроведува политиката на девизниот курс;
 • ги чува и управува со девизните резерви;
 • ги издава и управува со книжните и кованите пари на Република Северна Македонија;
 • ги евидентира и ги следи кредитните операции со странство и го изготвува платниот биланс на Република Северна Македонија;
 • прибира и изготвува статистички податоци заради извршувањето на задачите согласно со закон;
 • воспоставува, развива, регистрира и врши надзор над сигурноста, стабилноста и над ефикасноста на системите за плаќање, порамнување и клиринг;
 • регулира, издава дозволи и врши супервизија на банки, штедилници, друштва за издавање електронски пари и на други финансиски институции на начинот утврден со овој или друг закон;
 • врши надзор над примената на прописите со кои се уредува девизното работење, менувачкото работење, вршењето услуги на брз трансфер на пари, системите за спречување на перење пари и заштита на потрошувачите, во согласност со овој или друг закон;
 • врши работи на фискален агент на Владата на Република Северна Македонија;
 • учествува во меѓународни институции и организации во врска со прашања коишто се во нејзина надлежност;
 • организира тргување и порамнување на хартии од вредност на пазарите преку шалтер и
 • врши други активности во врска со извршувањето на нејзините задачи во согласност со Законот за Народната банка на Република Македонија и друг закон.