Секундарен пазар на државни хартии од вредност

НОВО Правила за начинот и постапката за тргување и порамнување на трансакциите со хартии од вредност на пазарите преку шалтер

(„Службен весник на РМ“ бр.284/2021)

Преземи  

Генерален репо договор

Преземи 

Репо-трансакции: Теоретски аспекти и предуслови за нивно заживување во Република Македонија

Преземи