Охрид, хотел „Инекс Горица“, 15-17 јуни 2010 година

23. Годишна конференција на Групацијата на банкарски супервизори од централна и источна Европа (БСЦИЕ)

Програма

Ден 1 - понеделник, 14 јуни 2010 година

20:00 - 22:00 Коктел (хотел „Инекс Горица“)

Ден 2 - вторник, 15 јуни 2010 година

ТЕМА НА ДЕНОТ: Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор

До 09:00 Појадок во ресторанот на хотелот „Инекс Горица“

09:00 - 09:30 Регистрација

09:30 - 09:45 Поздравен говор на г. Петар Гошев, гувернер на Народната банка
на Република Македонија

09:45 - 10:15 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - македонската перспектива, г-ѓа Нора Манова-Трајковска, самостоен советник аналитичар во Отсекот за финансиска стабилност при Народната банка на Република Македонија (презентација PPS)

10:15 - 10:45 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - австриската перспектива, г. Мајкл Хизек, директор на Банкарската супервизија во Органот за контрола на финансискиот пазар (презентација PPS)

10:45 - 11:00 Пауза за кафе

11:00 - 11:30 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - унгарскотото искуство, г-ѓа Каталин Меро, директорка на Финансиската супервизорска власт на Унгарија (презентација PPS)

11:30 - 11:45 Лекциите научени од кризата и политиките насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор - искуството на Република Чешка и мерките преземени од Народната банка на Чешка, г. Витеслав Бабицки, директор на Секторот за анализа на финансискиот пазар при Народната банка на Чешка (презентација PPS)

11:45 - 12:00 Лекциите научени од кризата: перспективата на ЦБР, г. Микаил Бездудњи, директор на Секторот за банкарска регулатива и супервизија при Банката на Русија (презентација PPS)

12:00 - 12:45 Лекциите научени од кризата и последователно преземени политики насочени кон обезбедување отпорност на банкарскиот сектор, г. Петер Спицка, виш економист во Европската централна банка (презентација PDF)

12:45 - 14:00 Пауза за ручек

14:00 -14:45 Потенцијалното влијание на базелските реформи врз банкарскиот сектор со осврт на францускиот банкарски систем и „Сосиете женерал“, г-ѓа Јитка Пантчукова, претседател на Управниот одбор на „Охридска банка“, „Групација Сосиете женерал“ (презентација PPS)

14:45 - 15:00 Пауза за кафе

15:00 - 15:45 Националните политики насочени кон зајакнување на отпорноста на банкарскиот сектор во текот на кризата

Дискусија за искуствата на членовите на БСЦИЕ

15:45 - 16:00 Групна фотографија

16:30 Среќавање на сите учесници во фоајето на хотелот „Инекс Горица“. Организирано поаѓање од хотелот „Инекс Горица“ за Охрид со автобуси.

18:00 Вечера во ресторанот „Далга“, Охрид

Ден 3 - среда, 16 јуни 2010 година

ТЕМА НА ДЕНОТ: Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - преглед на националните мерки во текот и по кризата

До 09:00 Појадок во ресторанот на хотелот „Инекс Горица“

9:00 - 09:15 Воведно обраќање

9:15 - 9:45 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - мерките на Македонија во текот и по кризата, г-ца Наташа Андреева, заменик-директор на Дирекцијата за финансиска стабилност, банкарска регулатива и методологии при Народната банка на Република Македонија (презентација PPS)

9:45 - 10:15 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - мерките на Полска во текот и по кризата, г. Анджеј Стопцински, директор на Дирекцијата за банкарска супервизија при Финансиската супервизорска власт на Полска (презентација PPS)

10:15 -10:45 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - мерките на Албанија во текот и по кризата, г. Индрит Банка, директор на Дирекцијата за супервизија при Банката на Албанија  (презентација PPS)

10:45 - 11:00 Пауза за кафе

11:00 - 12:00 Стандарди и мерење на ликвидносниот ризик - преглед на националните мерки во текот и по кризата, г. Жан-Филип Своронос, Институт за финансиска стабилност при БИС (презентација PPS)

12:00 - 12:45 Национални стандарди за ликвидносниот ризик и приоди кон мерење на ликвидносниот ризик

Дискусија за искуствата на членовите на БСЦИЕ

12:45 - 14:00 Пауза за ручек

14:00 - 14:45 Национални мерки насочени кон одржување задоволително ниво на ликвидност во текот и по кризата

Дискусија за искуствата на членовите на БСЦИЕ

14:45 - 15:00 Пауза за кафе

15:00 - 15:30 Извештај на Секретаријатот на Групацијата на БСЦИЕ

15:30 - 16:00 Завршно обраќање на г. Игор Давков, генерален директор на Секторот за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност при Народната банка на Република Македонија

Ден 4 - четврток, 17 јуни 2010 година

Културна програма - разгледување на градот Охрид и Охридското Езеро

Ден 5 - петок, 18 јуни 2010 година

Заминување за Скопје (аеродром)