Народната банка на Република Северна Македонија, во периодот 10 ‒ 11 ноември 2021 година, организираше виртуелнa работилница посветена на најдобрите практики за управување со човечките ресурси во банкарскиот систем во Република Северна Македонија. Основна цел на работилницата е меѓусебно поврзување на банкарскиот систем во земјата преку соработка и размена на индивидуалните искуства, практики, решенија и предизвици од доменот на управувањето со човечките ресурси. 

На работилницата учествуваа претставници од осум деловни банки во Република Северна Македонија и од Народната банка на Република Северна Македонија, кои ги споделија своите искуства и практики од областа на управувањето со човечките ресурси.


10 ноември 2021 година

10:00-10:20

Отворање на работилницата
Директор на Дирекција за управување со човечките ресурси во Народна банка на Република Северна МакедонијаI Сесија


10:20-10:50

Процес на континуирано учење и развој на вработените во Народната банка на Република Северна Македонија
Народна банка на Република Северна Македонија


Прашања и одговори на учесниците
10:50-11:20

Обуки на вработените во Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје


Прашања и одговори на учесниците
11:20-11:30
Пауза
11:30-12:00

Оценување и себе оценување како чекор кон градење на култура на активно давање на фидбек
УНИ Банка АД Скопје


Прашања и одговори на учесниците
12:00-12:30

Воведување нови практики во оценувањето на работната изведба на вработените во ТТК Банка АД Скопје
ТТК Банка АД Скопје


Прашања и одговори на учесниците
12:30-12:50
Пауза
12:50-13:20

Регрутација и селекција на нови вработени во Комерцијална банка АД Скопје
Комерцијална банка АД Скопје


Прашања и одговори на учесниците
13:20-13:30
Заклучоци и крај на првата сесија 


11 ноември 2021 годинаII Сесија

10:00-10:05

Вовед во втората сесија
Народна банка на Република Северна Македонија

10:05-10:35

Организациски развој
НЛБ Банка АД Скопје


Прашања и одговори на учесниците
10:35-11:05

Процес на менторство
Стопанска банка АД Битола


Прашања и одговори на учесниците
11:05-11:15
Пауза
11:15-11:45

Најдобрите практики воспоставени во ЦКБ АД Скопје
Централна кооперативна банка АД Скопје


Прашања и одговори
11:45-12:15

Важни се луѓето
ХАЛКБАНК АД Скопје


Прашања и одговори на учесниците 
12:15-12:35
Пауза
12:35-13:00

Презентирање на резултатите од спроведениот прашалник
Народна банка на Република Северна Македонија

13:00
Заклучоци и крај на виртуелната работилница