Биографија

Никола Поповски


1. Презиме: Поповски

2. Име: Никола

3. Дата на раѓање: 24.05.1962

4. Државјанство: Македонско

5. Брачен статус: Оженет

6. Образование:

Институција:

Дата (од/до)

Степен или стекната диплома

УКИМ, Скопје –

Економски факултет

јуни 2010

Д-р – „Македонскиот пат кон економија базирана на знаење во ерата на глобализација“

УКИМ, Скопје –

  Економски факултет

септ.1999 - јан.2001

М-р – “Економски основи на информациското општество”


УКИМ, Скопје –

 Економски факултет

1996-1998


Постдипломски студии во областа на  Економскиот развој и макроекономската анализа

Georgetown University, Washington, D.C., USA - Certificate of Merit

02-26 Oct. 1996


Leadership Seminar

(Certificate of Merit)

 УКИМ, Скопје –

Економски факултет

1982-1986

Дипломиран економист на насока - Економска политика и развој


7.       Професионално искуство:

Дата

Место

Институција

Позиција

Опис


октомври 2020 -

Св. Николе - Битола

Меѓународен славјански универзитет „Г. Р. Державин“

редовен професор

-Јавни финансии;

- Економија на јавен сектор;

-Економија на трудот;


јуни 2021 -

Скопје

Народна банка на РСМ

Член на Советот на НБРСМ (неизвршен член)

Дефинирање и формулирање на политиките и

контрола на спроведувањето на политиките и надзор на работењето на Народната банка


септември 2016  -

септември 2020


Скопје

ФОН Универзитет

-вонреден

/редовен професор;

-Декан на факултетот за економски науки

-Основи на економијата

-Јавни финансии;

-Микроекономија;

-Развој на економската мисла;

-Современи економ. теории;

-Локални финансии;

-Е-општество;

август-ноември 2019

Скопје

Развојна банка на Северна Македонија

В.Д. Главен извршен директор

Управување со банката – извршна функција

Ноем 2017 – мај 2021

Скопје

Развојна банка на Северна Македонија

Надзорен одбор на банката

Член,

Функција на надзор врз работата на банката

септ. 2013-

септ. 2016

Св. Николе - Битола

Меѓународен славјански универзитет „Г.Р.Державин“

вонреден професор

-Развој на економската мисла;

-Основи на економијата;

-Макроекономија;

-Меѓународен менаџмент

мај 2012 -

Белград - Србија

European Center for Peace and Development (ECPD) - UN University for Peace

професор

Меѓународен трансфер на знаења преку извршување на настава и предавања на постдипломски и докторски студии на ЕЦПД

-Економија и економска политика

-Меѓународни финансии

 февруари 2009 –

 април 2013

Скопје

Европски универзитет -

Скопје

доцент

-Јавни финансии;

-Основи на економија;

-Економија на развојот;

-Применета економија;

-Социјално и здравствено

  осигурување;

Јуни 2006-

апр 2008


Скопје

Собрание на Република Македонија

пратеник


 Член на Комисија за финансии и буџет

ноември 2003-

септ. 2006

LondonUK


WashingtonDC USA

EBRD;


IBRD/WB


Гувернер на Бордот на EBRD и на IBRD/WB за Македонија


ноември 2003-

септ. 2006

Скопје

Влада на Република Македонија

Член на Владата и Министер за финансии


окт. 2002-

ноем. 2003

Скопје

Собрание на Република Македонија

Претседател на Собранието


Пратеник во Собранието во четири последователни мандати:

1992-1994;

1994-1998;

1998-2002;

2002-2006.

Скопје

 Собрание на Република Македонија

Пратеник во

 Собрание на Република Македонија

Претседател на:

Комисија за надворешни работи (1992/1994);

Комисија за екологија и млади (1994/1998);

Комисија за финансирање и буџет  (1998/2002);

Шеф на парламентарна група (1998-2002);

Член на Парламентарното Собрание на Советот на Европа - Стразбур (1993-2002).

окт 1987-

ноем 1990

Скопје

Кабинет на Претседателот на Владата

Стручен соработник

Аналитичар за тековни економски состојби

авг 1986 –

септ 1987


Скопје

Министерство за развој

Стручен соработник

Сектор за економски односи со странство8.   Сегашна позиција:

Редовен професор по група предмети од теоретска економија и финансии на Меѓународниот славјански универзитет „Г. Р. Державин“


9.   Членство во професионални здруженија:

Член на Здружението на економисти на Македонија  


10. Познавање на јазици (од 1 до 5, каде 1 е основно а 5 е течно):

Јазик

читање

зборување

пишување

Македонски

5

5

5

Англиски

5

5

5

Српски и Хрватски

5

5

411. Посебни квалификации – економски науки:

- Солидни вештини и знаења за пренесување на знаења и искуства во процесите на високото образование во I, II и III циклус на студии во домашни и меѓународни високообразовни и научни институции;

- Искуство во менторска работа со студенти на I, II и III циклус на студии во домашни и меѓународни високообразовни и научни институции;

- Дизајнирање, имплементација и управување со економски и развојни програми;

- Одлични вештини за раководење со експерти и професионални тимови;

- Контакти и комуникација со релевантни домашни и странски институции;

- Соработка со  домашни и странски институции за размена на знаења и искуства во имплементација на економски политики и програми;


12. Професионално искуство:   

34 години работно искуство од кои 22 години искуство во различни државни и меѓународни институции од областа на економијата и 12 години универзитетска кариера.


13. Други вештини: 

Работа со Microsoft Office програмите и интернет.


14. Друго:

-Автор на 10 книги (една од нив со второ изменето и дополнето издание) од кои 9 од областа на економијата,  односно од пошироката област на макроекономијата.

- Објавени над 50 научни и истражувачки трудови од областа на економијата во домашни и странски стручни и специјализирани периодични публикации (на македонски и англиски јазик).

-Автор на над 400 колумни во дневни весници, неделни и месечни магазини во Македонија од кои најголем дел со теми од домашната и меѓународната економија.

-Рецензент на повеќе научни и стручни книги, учебници и трудови на други автори.