Што се крипто-средства?

Како изгледаат крипто-средствата?

Кои се разликите меѓу крипто-средствата и суверените валути (пари)?

Дали централните банки издаваат дигитални валути?

Каква е улогата на Народната банка во врска со крипто-средствата?

Дали може да се плаќа со крипто-средства во Република Северна Македонија?

Дали е легално вложувањето во крипто-средства во странство и каков третман имаат овие трансакции во платниот промет со странство?

Ново Како постапуваат домашните овластени банки во вршењето на платниот промет со странство при вложување на резидентите во криптосредства? 

Дали крипто-средствата се депозити?

Кои се ризиците од вложување во крипто-средства?


Потребно е да се напомене дека овие одговори на најчесто поставуваните прашања во јавноста во врска со крипто-средствата ги претставуваат ставовите засновани на тековно расположливите информации. Со оглед на тоа дека тематиката поврзана со крипто-средствата на глобален план е во постојан развој, постои веројатност од понатамошно менување и дополнување на искажаните ставови, во зависност од тоа какви стандарди ќе се развиваат во врска со крипто-средствата на глобално ниво.