Што се крипто-средства?

Како изгледаат крипто-средствата?

Кои се разликите меѓу крипто-средствата и суверените валути (пари)?

Дали централните банки издаваат дигитални валути?

Каква е улогата на Народната банка во врска со крипто-средствата?

Дали може да се плаќа со крипто-средства во Република Северна Македонија?

Дали е легално вложувањето во крипто-средства во странство и каков третман имаат овие трансакции во платниот промет со странство?

Како постапуваат домашните овластени банки во вршењето на платниот промет со странство при вложување на резидентите во криптосредства? 

Дали крипто-средствата се депозити?

Кои се ризиците од вложување во крипто-средства?


Потребно е да се напомене дека овие одговори на најчесто поставуваните прашања во јавноста во врска со крипто-средствата ги претставуваат ставовите засновани на тековно расположливите информации. Со оглед на тоа дека тематиката поврзана со крипто-средствата на глобален план е во постојан развој, постои веројатност од понатамошно менување и дополнување на искажаните ставови, во зависност од тоа какви стандарди ќе се развиваат во врска со крипто-средствата на глобално ниво.