1. Закони

- Закон за Народната банка на Република Македонија

- Закон за банките

- Закон за девизно работење

- Закон за платежни услуги и платни системи

 

2. Одлуки

- Одлуки од областа на супервизија

- Одлуки од областа на монетарното работење

- Одлуки од областа на платежните услуги и платните системи

- Одлуки од областа на девизното работење

- Одлуки од областа на статистика

- Одлука за единствена тарифа на надоместоци на услуги што ги врши Народната банка

 

3. Упатства

- Упатства од областа на супервизија

- Упатства од областа на монетарното работење

- Упатства од областа на платежните услуги и платните системи

- Упатства од областа на девизното работење

- Упатства од областа на статистика

- Упатства од областа на кредитните односи

 

4. Супервизорски циркулари

 

5. Регулатива за државни хартии од вредност

- Примарен пазар на државни хартии од вредност

- Секундарен пазар на државни хартии од вредност

 

6. Регулатива за дигитални сертификати

- Правиник за дигитални сертификати

- Договор за поседување дигитални сертификати

- Формулари за дигитални сертификати

 

7. Платни системи

- Платните системи во Северна Македонија

- Листа на водечки броеви на банки во Северна Македонија

- Учесници и сметки во МИПС

- Улогата на Народната банка во платниот систем во Северна Македонија

- Извештаи за платежни услуги и платните системи

 

8. Статистика

-Календар на објавување на податоци

- Билтени

- Монетарна статистика

- Платен биланс

- Надворешно трговска размена

- Податоци за директни инвестиции

- Надворешен долг

 

9. Истражување

- Економски истражувања

- Работни материјали

- Разно

 

10.Публикации

- Месечни информации

- Квартални извештаи

- Полугодишни извештаи

- Годишни извештаи

 

11.Македонски пари

- Банкноти во оптек

- Монети во оптек

- Јубилејни монети

 

12. Нумизматика

- Нумизматичка дејност

- Нумизматичка збирка

- Публикации

 

13. Основни податоци за банките штедилници и останати финансиски институции

- Банки

- Штедилници

- Менувачници

- Даватели на услуги брз трансфер на пари

- Останати финансиски институции

 

14. Основни економски податоци

-Табела на основни економски податоци

 

15. Тендери

 

16. Курсни листи

- Курсна листа

- Менувачка курсна листа

- Листа за конверзии

 

17. Девизен пазар

 

18. Аукциски и благајнички записи

 

19. Аукции на државни хартии од вредност

 

20. Пазари преку шалтер на државни хартии од вредност

 

21. Меѓубанкарски пазар на пари

 

22. Список на лица вработени во Народната банка

 

23. Правилник за внатрешна организација на Народната банка

 

24. Правилник за систематизација на Народната банка