Листа на информации

 

 

1. Закони

- Закон за Народната банка на Република Македонија

- Закон за банките

- Закон за девизно работење

- Закон за платен промет

 

 

2. Одлуки

-          Одлуки од областа на супервизија

-          Одлуки од областа на монетарното работење

-          Одлуки од областа на платниот промет

-          Одлуки од областа на девизното работење

-          Одлуки од областа на статистика

-          Одлука за единствена тарифа на надоместоци на услуги што ги врши Народната банка

 

3. Упатства

-          Упатства од областа на супервизија

-          Упатства од областа на монетарното работење

-          Упатства од областа на платниот промет

-          Упатства од областа на девизното работење

-          Упатства од областа на статистика

-          Упатства од областа на кредитните односи

 

4. Супервизорски циркулари

 

5. Регулатива за државни хартии од вредност

-          Примарен пазар на државни хартии од вредност

-          Секундарен пазар на државни хартии од вредност

 

6. Регулатива за дигитални сертификати

-          Правиник за дигитални сертификати

-          Договор за поседување дигитални сертификати

-          Формулари за дигитални сертификати

 

7. Платни системи

-          Платните системи во Северна Македонија

-          Листа на водечки броеви на банки во Северна Македонија

-          Учесници и сметки во МИПС

-          Улогата на Народната банка во платниот систем во Северна Македонија

-          Извештаи за платниот промет

 

8. Статистика

-Календар на објавување на податоци

- Билтени

- Монетарна статистика

- Платен биланс

-Надворешно трговска размена

- Податоци за директни инвестиции

- Надворешен долг

 

9. Истражување

-          Економски истражувања

-          Работни материјали

-          Разно

 

10.Публикации

-          Месечни информации

-          Квартални извештаи

-          Полугодишни извештаи

-          Годишни извештаи

 

11.Македонски пари

-          Банкноти во оптек

-          Монети во оптек

-          Јубилејни монети

 

12. Нумизматика

-          Нумизматичка дејност

-          Нумизматичка збирка

-          Публикации

 

13. Основни податоци за банките штедилници и останати финансиски институции

-          Банки

-          Штедилници

-          Менувачници

-          Даватели на услуги брз трансфер на пари

-          Останати финансиски институции

 

14. Основни економски податоци

-Табела на основни економски податоци

 

15. Тендери

 

16. Курсни листи

           - Курсна листа

           - Менувачка курсна листа

           - Листа за конверзии

 

17. Девизен пазар

 

18. Аукциски и благајнички записи

 

19. Аукции на државни хартии од вредност

 

20. Пазари преку шалтер на државни хартии од вредност

 

21. Меѓубанкарски пазар на пари