Резултати од пребарувањето

  • Упатство за пополнување на образец 1450

    Упатство за пополнување на образец 1450 Првиот дел од образецот го пополнува налогодавачот (рубриките од 1 до 9 освен рубриката 3) вториот дел го пополнува банката (рубриките од 10 до 15). Ако плаќањето во странство се врши по налог на домашно физичко лице или нерезидент образецот 1450 во целост го пополнува банката. Во рубриките на овој образец се внесуваат следниве податоци: Назив адреса број на тековната сметка / ИБАН и матичен број на подносителот на налогот (налогодавач). Се впишува бројот ...

  • Соопштение за еБанк

    (образец 1450); и - Спроведување налози за подигање ефективни странски пари за службени патувања (образец 1450). Право на користење на апликацијата еБанк имаат овластени корисници на коишто им се ...

  • ПП

    вршење на платниот промет со странство . ОБРАСЦИ: 743 746 1450 1451 Спецификации: ИСП спецификација 53 ...