Даватели на платежни услуги 

Оператори на платни системи 

Платежни услуги Даватели на платежни услуги

Одлука за издавање дозволи и согласности на платежна институција и институција за електронски пари и за содржината и начинот на водење на регистрите 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.289/22)

Одлука за позициите од кои се состои почетниот капитал и сопствените средства на платежната институција и институцијата за електронски пари, како и видот, содржината и начинот на доставување на извештаите за сопствените средства

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22) 

Упатство за видот и содржината на Извештајот за сопствените средства на платежните институции и институциите за електронски пари 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 186/23)

Одлука за минималниот износ на осигурителната полиса или на гаранцијата за покривање од одговорност 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Одлука за видот на сигурните, ликвидните и нискоризичните средства коишто се користат за заштита на паричните средства од страна на платежните институции и институциите за електронски пари

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22) 

Одлука за видот, начинот на доставување и содржината на извештаите за заштитата на паричните средства 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Одлука за видот, начинот на доставување и содржината на извештаите за еднократни прекугранични платежни трансакции врз основа на парични дознаки  

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Одлука за начинот и условите за пренесувањето на извршувањето важни оперативни функции на надворешни лица од страна на платежната институција, институцијата за електронски пари и операторот на платниот систем 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Одлука за начинот на вршење надзор над работењето на давателите на платежните услуги, издавачите на електронски пари, нивните агенти, операторите на платните системи и надворешните лица  

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Правилник за формата и задолжителните елементи на прекршочниот платен налог 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Одлука за начинот на известување за услугите врз основа на платни инструменти коишто можат да се користат само на ограничен начин и за платежните трансакции коишто се извршуваат преку оператор на електронски комуникациски мрежи или давател на електронски комуникациски услуги, како и критериумите за оценување на исполнетоста на условите 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.289/22)

Одлука за утврдување на барањата за засилена автентикација и општи, сигурни и отворени стандарди за комуникација 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Одлука за сигурносните мерки за оперативните и сигурносните ризици поврзани со платежни услуги 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Одлука за насоките за класификација на оперативните и сигурносните инциденти и начинот и постапката за известување за настанати инциденти и измами  

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Одлука за видот и висината на надоместоците за услугите коишто ги дава Народната банка на Република Северна Македонија    

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.1/23) 

Одлука за основицата за пресметување, висината, начинот на пресметување и начинот на плаќање на надоместокот за одржување на дозвола на платежните институции, институциите за електронски пари и операторите на платни системи

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.16/23) 
Оператори на платни системи

Одлука за издавање дозволa и согласности на оператор на платен систем и за содржината и начинот на водење регистар на оператори на платните системи 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.289/22)

Одлука за начинот и условите за пренесувањето на извршувањето важни оперативни функции на надворешни лица од страна на платежната институција, институцијата за електронски пари и операторот на платниот систем 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Одлука за видот на извештаите за работењето на платните системи и начинот и роковите за нивно доставување 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Упатство за содржината и формата на извештаите за работењето на платните системи 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/23)

Одлука за барањата што треба да ги исполнуваат картичната платежна шема и субјектот што врши процесирање 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Одлука за критериумите за класификација на платните системи, стандардите за нивното работење и барањата за гарантен механизам 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Одлука за горната граница на износот на плаќања со мала вредност 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Одлука за начинот на вршење надзор над работењето на давателите на платежните услуги, издавачите на електронски пари, нивните агенти, операторите на платните системи и надворешните лица  

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Правилник за формата и задолжителните елементи на прекршочниот платен налог 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Одлука за видот и висината на надоместоците за услугите коишто ги дава Народната банка на Република Северна Македонија 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.1/23)

Одлука за основицата за пресметување, висината, начинот на пресметување и начинот на плаќање на надоместокот за одржување на дозвола на платежните институции, институциите за електронски пари и операторите на платни системи

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.16/23)  
Платежни услуги

Одлука за извршување платежни трансакции 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.289/22)

Одлука за водечкиот број на давателите на платежните услуги и стандардите за  конструкција на платежните сметки 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.289/22)

Одлука за утврдување на листа на најрепрезентативните услуги поврзани со платежната сметка и формата и содржината на информативниот документ за надоместоците и извештајот за надоместоците и нивните заеднички симболи

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.271/22)

Упатство за начинот на изготвување на информативниот документ за надоместоците, поимникот и извештајот за надоместоците 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/23)

Одлука за пропишување на начинот, формата и роковите за доставување на податоците и/или информациите од листата на најрепрезентативните услуги 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.276/2022)

Упатство за начинот на доставување податоци и информации за споредба на надоместоците на најрепрезентативните услуги поврзани со платежна сметка 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/23)

Одлука за содржината, начинот, формата и роковите за доставување и објавување на податоците и информациите за платежна статистика 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Упатство за доставување податоци и информации за платежната статистика 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 208/23)

Одлука за содржината на единствениот регистар на сметки 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/23)

Одлука за условите и постапката за отворање и затворање на платежните сметки во Народната банка на Република Северна Македонија

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.289/22)

◄◄◄ Регулатива за платните системи