Презентација на гувернерот на Народната банка на Република Македонија д-р Љубе Трпески на Банкарската конференција организирана од Pexim, Охрид, 27-29.11.2003 година

"Перспективите и предизвиците на банкарскиот систем на Република Македонија низ призмата на компаративна анализа со банкарските систем на земјите од Централна и Југоисточна Европа"