Програмерите кои развиваат сопствени апликации имаат на располагање web сервис со кој можат да ги превземаат податоците во xml формат. До веб сервисот за курсна листа се пристапува исклучиво преку https. 

Сервисот враќа податоци за курсната листа на македонски, албански и англиски јазик.

/klservice/kurs.asmx

 

Web сервисот располагa со четири методи. Првите два се однесуваат на курсната листа, а останатите два на курсеви на НБРМ за потребите на државните органи:

 • GetExchangeRate кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate. И двата параметри треба да бидат во String формат и да презентираат валиден датум во облик: dd.MM.yyyy
  (Пример: StartDate=12.02.2010; EndDate=15.02.2010)

 • GetExchangeRateD кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate. И двата параметри треба да бидат во Date(Пример: StartDate=12-feb-2010; EndDate=15-feb-2010)


 • GetExchangeRates кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate.
  И двата параметри треба да бидат во String формат и да презентираат валиден датум во облик: dd.MM.yyyy
  (Пример: StartDate=12.02.2010; EndDate=15.02.2010)

 • GetExchangeRatesD кој прима 2 параметрa: StartDate и EndDate. И двата параметри треба да бидат во Date формат и да презентираат валиден датум.
  (Пример: StartDate=12-feb-2010; EndDate=15-feb-2010)

За подетални информации за web сервисот кликнете на линкот: 

/klservice/kurs.asmx?wsdl  

 

Упатство за користење на веб-сервисот на Народната банка за курсната листа и курсевите за државните органи  


Програмерите кои развиваат сопствени апликации имаат на располагање web сервис со кој можат да ги превземаат податоците во xml формат.

До веб сервисот за курсна листа се пристапува исклучиво преку https.