Programi i punës së Bankës Popullore për vitin 2017 

Programi Programi i punës së Bankës Popullore për vitin 2016 

Programi                   Raport për implementimin e Programit 

Shtojcë

Lista e shkurtesave dhe shprehjeve të përdorura në Programin e punës