Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut është trupi më i lartë vendimmarrës i bankës qendrore. Ai përbëhet prej nëntë anëtarësh: guvernatori dhe tre viceguvernatorë, si anëtarë ekzekutivë dhe pesë anëtarë jo-ekzekutivë. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut emëron anëtarët jo-ekzekutivë të Këshillit të Bankës Popullore, të propozuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për një periudhë prej shtatë vitesh.


Anëtarët e Këshillit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë:

Anëtarë ekzekutivë

  • Dr. Anita Angelovska-Bezhoska - Guvernator  (jetëshkrimi)                                
  • Dr. Fadil Bajrami – Viceguvernator  (jetëshkrimi)
  • Mr. Emilija Nacevska - Viceguvernator  (jetëshkrimi)
  • Mr. Ana Mitreska - Viceguvernator  (jetëshkrimi

Anëtarë jo-ekzekutivë 

Autorizime dhe detyrat e Këshillit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të përcaktuara në nenin 47 të Ligjit për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë.

Anëtarët e Komitetit të Auditimit

  • Dr. Sinisha Naumoski, anëtar jo-ekzekutiv i Këshillit - President
  • Dr. Gadaf Rexhepi, anëtar jo-ekzekutiv i Këshillit - anëtar
  • Dr. Nikola Popovski, anëtar jo-ekzekutiv i Këshillit - anëtar