Këshilli i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut është trupi më i lartë vendimmarrës i bankës qendrore. Ai përbëhet prej nëntë anëtarësh: guvernatori dhe tre viceguvernatorë, si anëtarë ekzekutivë dhe pesë anëtarë jo-ekzekutivë. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut emëron anëtarët jo-ekzekutivë të Këshillit të Bankës Popullore, të propozuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për një periudhë prej shtatë vitesh.


Anëtarët e Këshillit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë:

Anëtarë ekzekutivë

  • Dr. Anita Angelovska-Bezhoska - Guvernator (jetëshkrimi)                                
  • Dr. Fadil Bajrami – Viceguvernator (jetëshkrimi)
  • Mr. Emilija Nacevska - Viceguvernator (jetëshkrimi)
  • Mr. Ana Mitreska - Viceguvernator (jetëshkrimi

Anëtarë jo-ekzekutivë 

  • Dr. Sinisha Naumoski
  • Dr. Gadaf Rexhepi

Autorizime dhe detyrat e Këshillit të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të përcaktuara në nenin 47 të Ligjit për Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë.