Për të parë një skemë më të madhe organizative, shtypni këtu 

Zyra e këshilltarëve të menaxhmentit


Zyra për Strategji dhe Preventivë


Kabineti i guvernatorit (KG)
[email protected]


Aneta Krstevska, ekonomist kryesor
[email protected]


Drejtoria për auditim të brendshëm (AB)
Dragana Vukobrat, shef i auditimit të brendshëm
[email protected]


Drejtoria për stabilitet financiar, rregullativë bankare dhe ndërhyrje të jashtëzakonshme në banka (FB)


Muzeu i Bankës Popullore 

Biblioteka dhe Arkivi i Bankës PopulloreSektori për mbikëqyrje
Viktorija Gligorova, drejtor gjeneral
[email protected]

Drejtoria për mbikëqyrje nga jashtë dhe licencimin (MJL)

Drejtoria për mbikëqyrje në terren (MT)


Sektori për kërkime dhe statistikë
Ana Mitreska, viceguvernator   jetëshkrimi
[email protected]

Drejtoria për politikë monetare dhe hulumtim

Drejtoria për statistikë (ST)


Sektori për operacione në tregjet financiare dhe sistemet pgesore
Emilija Nacevska, viceguvernator   jetëshkrimi
[email protected]

Drejtoria për operacione në tregjet financiare

Drejtoria e sistemeve të pagesave (SP)

Drejtoria për operacione financiare dhe kontabilitet (FK)

Sektori për thesar, teknologji informatike dhe menaxhim me burimet njerezore
Fadil Bajrami, viceguvernator   jetëshkrimi 
[email protected]

Drejtoria e operaconeve të thesarit (TR)

Drejtoria për teknologji informatike (IT)

Drejtoria për menaxhim me burimet njerëzore (BNJ)  


Sektori për shërbime qendrore
Maja Andreevska, sekretar i bankes
[email protected]

Drejtoria për çështje juridike (ÇJ)

Drejtoria për prokurime publike (PP)

Drejtoria për mirëmbajtje teknike, sigurim dhe arkiv (MTSA)