FLETËPARAQITJE PËR PUNËSIM LIDHUR ME SHPALLJEN E PUBLIKUAR NGA BANKA POPULLORE

Shkarko 

*Fletëparaqitja duhet të plotësohet në të dyja gjuhët


DEKLARATË PËR DHËNIE TË PËLQIMIT PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

Shkarko 


PROTOKOLL PËR KRYERJEN E TESTIMIT TË KANDIDATËVE PAS SHPALLJES SË KONKURSEVE NGA BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUТ

Shkarko PROTOKOLL PËR MENYRËN E ZHVILLIMIT TË INTERVISËS SË KANDIDATËVE PAS SHPALLJES SË KONKURSEVE NGA BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Shkarko 


Kontakt:
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Drejtoria për menaxhim me burimet njerëzore
Bul. “Kuzman Josifovski - Pitu” nr. 1
1000, Shkup
Republikа е Maqedonisë së Veriut


Ju faleminderit për interesin dhe bashkëpunimin!